Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for the information of the Embassy of Zambia in Hanoi? Until now, there is NO Embassy of Zambia in Hanoi, Vietnam. Embassy of Zambia in Hanoi Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 The nearest location of the Embassy of

Do Zambian citizens require to make visa application for Vietnam? YES Zambian passport holders are required to make visa application for visiting Vietnam Options for citizens of Zambia getting a visa for Vietnam: Application For Visa At The Embassy or Consulate of Vietnam in the nearby countries of Zambia Application For Visa On Arrival –

Citizens of Zambia are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Zambia are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 👉 Option 1 : Apply for a visa at the embassy or consulate of Vietnam There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Zambia, therefore,

Are you looking for location of Vietnam embassy in Zambia 🇿🇲? We are sorry to inform you that we can’t find any information about the Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Zambia because there is currently no Vietnam Embassy/Consulate in this country. We always day and night update information to our website, so, as soon as

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Zambia 🇿🇲. Options for citizens of Zambia getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.

1 2