May 23, 2024
Bambara

Vietnam Visa Ɛntɛrinɛti Kan Sinuwa Turisiw Ye: I Ka Kan Ka Fɛn O Fɛn Dɔn

Mun na Sinuwa Turisiw ka kan ka jateminɛ kɛ ka taa bɔ Vietnam?

Vietnam bɛ taama kɛcogo dɔ di min ɲɔgɔn tɛ ani min tɛ kelen ye, min bɛna Sinuwa turisiw dusukun minɛ tiɲɛ na. Kun jɔnjɔn dɔw filɛ nin ye minnu b’a to Vietnam ka kan ka kɛ u ka taama-taama-bucket list sanfɛ:

 • Lakanali ni teriya: Vietnam ye jamana ye min lakodɔnnen don kosɛbɛ ko a ye jamana lakananen ye ani min bɛ turisiw bisimila. Sinuwa turisiw bɛ se ka dugu ɲɛnamaw lajɛ, ka yaala dugu kɔrɔw kɔnɔ, ka jɛɲɔgɔnya kɛ ni duguden teriyalenw ye ni hakilisigi ye.
 • Dumuni dumanw: Vietnam dumuniw tɔgɔ bɔra a ka dumuni duman suguya caman n’a fɛn kuraw la. K’a ta pho ni banh mi tɔgɔba la ka taa a bila kɔgɔjilafɛnw na minnu bɛ daji bɔ ani nbɛdaw la dumuni dumanw, Sinuwa turisiw bɛ dumunikɛcogo dɔ la min ɲɔgɔn tɛ.
 • Affordable: Vietnam bɛ nafa ɲumanba di wari ma. Sinuwa turisiw bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ, dumuni dumanw, ani ko minnu tɛ se ka ɲinɛ, k’a sɔrɔ u ma banki tiɲɛ. Vietnam jamana sɛgɛsɛgɛli b’a to u bɛ se ka nafa caman sɔrɔ u ka taama musakaw la.
 • Waati cɛɲi ni duman: Vietnam bɛ waso ni sigida cɛɲi kabakoma ye, k’a ta Halong Bay emerald ji la ka taa a bila Sapa tiga terasi ja cɛɲiw la.  Ka fara o kan, jamana ka waati ɲuman san kɔnɔna bɛɛ la, o b’a kɛ yɔrɔ ɲuman ye Sinuwa turisiw bolo minnu b’a fɛ ka boli nɛnɛ gɛlɛnw walima samiyɛ juguw ɲɛ.
 • Vibrant: Vietnam ye jamana ye min falen bɛ fanga ni ɲɛnamaya la.  K’a ta suguw la minnu falen don mɔgɔw la ani seli ɲɛnamaw la ka taa a bila laadala ɲɛnajɛw la ani bi ɲɛnajɛw la, Sinuwa turisiw bɛna u yɛrɛ su ji la laadala fini ɲɛnama dɔ kɔnɔ min ɲɔgɔn tɛ Vietnam jamana na.

Yala Sinuwa Turisiw bɛ don Visa wajibiya walasa ka don Vietnam wa?

Ɔwɔ, Sinuwa turisiw ka kan ka visa sɔrɔ sanni u ka taa Vietnam.  Walasa ka taama kɛcogo ɲɛ ani gɛlɛya tɛ min na, a nafa ka bon Sinuwa turisiw ka kɔn ka visa ɲini.  O bɛna u kisi gɛlɛya bɛɛ ma min bɛ sɔrɔ miniti laban na, wa a bɛna a to u ka se k’u ka taama diyabɔ kosɛbɛ Vietnam.

Ka sigi yɔrɔ jan Vietnam jamana lasigidenso/Lasigidenso la, yala Sinuwa Turisiw bɛ se ka Vietnam Visa ɲini ɛntɛrinɛti kan wa?

Ka sigi yɔrɔ jan Vietnam jamana lasigidenso walima lasigidenso la, o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye Sinuwa turisiw bolo minnu bɛ visa ɲini. Nka, ni Vietnam visa donna ɛntɛrinɛti kan, o haminanko in bɛ kɛ ko tɛmɛnen ye. Sisan, Sinuwa turisiw bɛ se k’u ka visa ɲini k’u to u yɛrɛ ka so walima u ka birow lafiyalen na, k’u yɛrɛ tanga farikolo la ka taa lasigidensow walima lasigidensow la.

Vietnam visa min bɛ sɔrɔ ɛntɛrinɛti kan, n’a bɛ fɔ fana ko Vietnam e-Visa, o ye fɛɛrɛ nɔgɔman ye min bɛ se ka kɛ Sinuwa turisiw bolo walasa k’u ka taama sɛbɛnw sɔrɔ. U mana sigi Pekin, Shanghai, Guangzhou, walima Sinuwa dugu wɛrɛ la wo, ɛntɛrinɛti ɲinini kɛcogo bɛ waati caman ta ka taa bɔ konsulasi birow la, o b’a to Sinuwa turisiw bɛ se k’u sinsin u ka taama duman labɛnni kan Vietnam.

Vietnam Visa Online nafa jumɛnw bɛ Sinuwa Turisiw bolo?

Nafa caman bɛ Sinuwa turisiw bolo minnu b’a sugandi ka Vietnam visa ɲini ɛntɛrinɛti kan:

 • Waati-kɔlɔsili: Ka Vietnam visa ɲini ɛntɛrinɛti kan, o bɛ Sinuwa turisiw ka waati nafama kisi.  Sanni u ka layidu janw makɔnɔ ambassadew walima consulatw la, u bɛ se ka ɲinini kɛcogo dafa miniti damadɔ kɔnɔ ka bɔ u yɛrɛ ka so lafiyalen na.  Ɛntɛrinɛti siratigɛ bɛ baara teliya, o b’a to Sinuwa turisiw bɛ se k’u ka visa sɔnni sɛbɛn sɔrɔ joona.
 • Nɔgɔya: Vietnam e-Visa ye sɛbɛn ye min bɛ kɛ nizɛrikan na, min bɛ sɛbɛn farikolomaw mago bɔ.  Sinuwa turisiw bɛ se k’u ka ɲinini sɛbɛn di dɔrɔn ɛntɛrinɛti kan, k’u ka sɔnsɛbɛn sɔrɔ imɛri la.  Nin nizɛri cogoya in b’a to taamakɛlaw bɛ se k’u ka visa ta ani k’a jira n’u donna Vietnam.
 • Sɔrɔyɔrɔba: Vietnam e-Visa bɛ sɔrɔ jamana ni mara bɛɛ ka pasipɔri tigiw bolo, Sinuwa fana sen bɛ o la.  O kɔrɔ ye ko Sinuwa turisiw bɛ se ka nafa sɔrɔ ɛntɛrinɛti kan visa ɲinini siratigɛ la, u ka jamana mana kɛ min o min ye.  Vietnam visa sɔrɔli ɛntɛrinɛti kan, o b’a to Sinuwa turisiw bɛ se ka cogo kelen sɔrɔ ka Vietnam kabakow sɛgɛsɛgɛ.
 • Fɛɛrɛbɔ: Vietnam e-Visa bɛ fɛn caman di Sinuwa turisiw ma, o b’a to u bɛ se ka sugandili kɛ don kelen walima don caman cɛ. O kɔrɔ ye k’u bɛ Se ka Vietnam mara suguya caman Sɛgɛsɛgɛ hɔrɔnya la k’a sɔrɔ dan ma Kɛ u la. U b’a fɛ k’u yɛrɛ su duguw kɔnɔ minnu falen bɛ ɲɛnamaya la, k’u lafiɲɛ kɔgɔjida la, walima ka taama kulu cɛɲiw cɛma, don caman kɛcogo bɛ se ka fɛn caman kɛ walasa k’o bɛɛ ye.

Sinuwa turisiw ka visa sɔrɔ ka taa Vietnam, o musaka ye joli ye ofisi la?

Kabini kunnafoni laban min bɔra gɔfɛrɛnaman ka siti kan, Vietnam visa sara ofisiyali min bɛ kɛ Sinuwa turisiw ye, o ye nin ye:

 • Visa min bɛ don mɔgɔ kelen na, o bɛ se ka kɛ fo tile 30 : Ameriki dɔrɔmɛ 25
 • Visa min bɛ se ka don caman na, o bɛ se ka kɛ fo tile 30 : Ameriki dɔrɔmɛ 50
 • Visa min bɛ don mɔgɔ kelen na, o bɛ se ka kɛ fo tile 90 : Ameriki dɔrɔmɛ 25
 • Visa min bɛ se ka don caman na, o bɛ se ka kɛ fo tile 90 : Ameriki dɔrɔmɛ 50

A nafa ka bon k’a dɔn ko nin sara ninnu bɛ se ka Changé, o la a ka ɲi i ka sisan hakɛw sɛgɛsɛgɛ sani i k’i ka sɛbɛn di.  Ka fara o kan, o wari sarataw tɛ se ka segin u ma cogo o cogo, i n’a fɔ a fɔra cogo min na gɔfɛrɛnaman ka siti kan.

Faamuyali Single-entry & Multiple-entry Visas ka ɲɛsin Sinuwa Turisiw ma

Sisan, an k’an sɛgɛsɛgɛ danfara min bɛ don kelen ni don caman visa cɛ Sinuwa turisiw fɛ.

don kelen-kelen visa b’a to i bɛ se ka don Vietnam siɲɛ kelen ka to yen waati latigɛlen kɔnɔ, tile 30 walima tile 90, ka kɛɲɛ ni visa suguya ye. Ni i bɔra jamana kɔnɔ dɔrɔn, o visa bɛ kɛ fɛn ye min tɛ se ka kɛ, wa n’i y’a fɛ ka don Vietnam kokura, i bɛna visa kura ɲini.

Faan wɛrɛ fɛ, don caman visa bɛ se ka fɛn caman di i ma ka don ani ka bɔ Vietnam siɲɛ caman waati latigɛlen kɔnɔ.  O nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la taamakɛlaw ma minnu bɛ se ka labɛn kɛ ka u sigiɲɔgɔn jamanaw lajɛ walima n’u b’a fɛ ka segin Vietnam taama surun kɔfɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ la.

A nafa ka bon i ka i ka taama bolodalenw jateminɛ kosɛbɛ sani i k’a latigɛ visa suguya min bɛnnen don kosɛbɛ i ka taama ma Vietnam.

Vietnam Visa ka wari seginni politiki ye Siniwa Turisiw ye

A fɔ man di nka, Vietnam visa ɲinini sara tɛ segin, hali ni i banna i ka visa ɲinini na.  O kɔrɔ ye ko ni kun dɔ kosɔn i ka ɲinini banna, i tɛna se ka wari segin i ka wari saralenw na.

Walasa ka i yɛrɛ tanga ko walima gɛlɛya si ma min bɛ se ka kɛ, a ka ɲi i k’a lajɛ ko i ye fɛn wajibiyalenw bɛɛ dafa ani ka kunnafoni tigitigiw di n’i bɛ i ka visa ɲinisɛbɛn di.  Ni sigasiga walima haminanko dɔw b’i la, i bɛ se k’a lajɛ ka dɛmɛ ɲini visa baarada dɔ fɛ min tɔgɔ ka di, walasa k’i bilasira o baara la.

Gofɛrɛnaman ka siti ni baarada tɔgɔba dɔw: Mun ka kan ka sugandi Sinuwa turisiw ye walasa ka don Vietnam jamana kɔnɔ?

Sinuwa turisiw bɛ se ka fɛɛrɛ fila sɔrɔ walasa ka visa sɔrɔ: ka ɲinini kɛ gɔfɛrɛnaman ka siti kan walima ka dɛmɛ ɲini baarada tɔgɔba dɔw fɛ. An bɛna o fɛɛrɛ fila suma ɲɔgɔn na walasa k’i dɛmɛ ka desizɔn ta min bɛ bɛn i ma.

Gofɛrɛnaman ka siti: A kɛ i yɛrɛ ye i n’a fɔ Sinuwa Turisi

Gofɛrɛnaman ka siti in bɛ sira nɔgɔman di Sinuwa turisiw ma walasa u ka se ka visa ɲini ni wari dɔgɔman ye. Nin sugandi in bɛnnen don mɔgɔ ma minnu bɛ DIY kɛcogo fɛ ani minnu dalen bɛ u yɛrɛ la ka visa ɲinini taabolo ɲɛminɛ u yɛrɛ ma. Nka, a nafa ka bon k’a dɔn ko gɔfɛrɛnaman ka siti tɛ dɛmɛ walima dɛmɛ si di ɲinini kɛcogo bɛɛ la.

Ni i ye gɔfɛrɛnaman ka siti sugandi, i bɛna se ka i ka visa ɲinini kuntigiya dafalen sɔrɔ.  I bɛ se ka sɛbɛnfura wajibiyalenw dafa, ka sɛbɛn wajibiyalenw bila yɔrɔ la, ka wari sara k’a ɲɛsin i yɛrɛ ma.  Nin sugandi in bɛ se ka diya mɔgɔ minnu ye, minnu bɛ se ka jago kɛ ɛntɛrinɛti kan, ani minnu bɛ visa wajibiyalenw faamuya ka ɲɛ.

Baarakɛda minnu tɔgɔ bɔra kosɛbɛ: Dɔnnibaaw ka dɛmɛ ani nafa wɛrɛw Sinuwa turisiw ma

Faan wɛrɛ fɛ, baarada tɔgɔba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen don visa ɲininiw ɲɛnabɔli la Sinuwa turisiw tɔgɔ la. U bɛ wari caman ɲini nka u bɛ dɛmɛ ni bilasirali nafamaw di o baara bɛɛ kɔnɔ. Ni san caman dɔnniya bɛ u la visa ɲininiw ɲɛnabɔli la, o baaradaw bɛ o baara in kɔnɔna ni a kɔkankow dɔn, wa u bɛ se ka dɔ fara i ka seko kan ka sɔn i ka visa ma.

Nafa belebele minnu bɛ baara kɛ ni baarakɛda tɔgɔba ye, olu dɔ ye hakilisigi ye min bɛ di a ma.  I bɛ se k’i jigi da u ka dɔnniya kan walasa k’a dɔn ko i ka sɛbɛn tɛ fili ani ko a bɛ sariyaw bɛɛ dafa. U bɛna sɛbɛnw, u cicogo, ani tugu-tugu-ɲɔgɔn kɔ i tɔgɔ la, o bɛna i ka waati ni i cɛsiri.

Ka fara o kan, baarada minnu tɔgɔ ka di, olu bɛ ni kiliyanw dɛmɛni jɛkulu ye min bɛ teliya ani ka jaabi di, min bɛ se k’i dɛmɛ ni ɲininkali walima haminanko o haminanko bɛ i la ɲinini senfɛ. O dɛmɛ min bɛ kɛ mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ fɛ, o bɛ se ka kɛ nafama ye, kɛrɛnkɛrɛnnenya la, mɔgɔ minnu bɛ taa bɔ Vietnam siɲɛ fɔlɔ la.

Ka fara o kan, n’i mago bɛ visa ɲinini teliya la, baarada tɔgɔba dɔw bɛ se ka o baara teliya. Nin baara in nafa ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ minnu bolo, minnu mago bɛ teliya la ka taa Vietnam, wa u tɛ se ka waati latɛmɛni si sara.

Ka fara o kan, baarada tɔgɔba dɔw bɛ baara wɛrɛw kɛ walasa k’i ka taama kɛcogo ɲɛ. U bɛ se k’i dɛmɛ ka taa ni i ye awiyɔnbonda la ani k’i bila i ka lotɛli la, o b’a to i nali bɛ kɛ Vietnam cogo nɔgɔman na ani gɛlɛya tɛ min na. U bɛ baara kɛ fana walasa ka mɔgɔw ka bɔnɔgɔla teliya, k’a lajɛ ko i man kan ka layidu janw muɲu bɔnɔgɔladon yɔrɔ la.

Ka sugandili kɛ i ka Visa la ka taa Vietnam i n’a fɔ Sinuwa turisi

Kuma surun na, ka sugandili kɛ gɔfɛrɛnaman ka siti ni baarada tɔgɔba dɔw cɛ, o bɛ bɔ i diyanyekow n’i magow la i n’a fɔ Sinuwa turisi.  N’i dalen b’a la ko i yɛrɛ bɛ se ka visa ɲinini baara ɲɛnabɔ ani n’i b’a fɛ ka wari mara wari sarataw la, gɔfɛrɛnaman ka siti in bɛ se ka kɛ sugandili ɲuman ye i bolo.

Nka, n’i bɛ nafa don dɔnnikɛlaw ka dɛmɛ na, hakilisigi la, ani nafa wɛrɛw la i n’a fɔ baara teliyalenw ani dɛmɛ min bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ ye, o de ka ɲi kosɛbɛ ka baarada tɔgɔba dɔ sugandi.  U ka dɔnniya n’u ka dɔnniya min bɛ visa ɲinini siratigɛ la, o bɛ se ka danfaraba don taama na walasa ka taa ɲɛ Vietnam jamana na, ka taa ɲɛ ani ka ɲɛ.

Sani i ka desizɔn ta, i ka ɲininiw, i ka baarakɛnafolo ani i ka dususalo hakɛ jateminɛ koɲuman ni visa ɲinini kɛcogo ye. I mana sugandi suguya o suguya sugandi, i hakili sigi ko Vietnam bɛ Sinuwa turisiw bisimila, wa a bɛ fɛn dɔ di a ka taamakɛlaw bɛɛ ma min tɛna to i hakili la.

Sinuwa Turisiw bɛ waati joli ta ka Visa Sɔn sɔrɔ?

Baarakɛ waati min bɛ kɛ walasa ka Vietnam visa sɔrɔ Sinuwa turisiw ye, a ka c’a la, o ye baarakɛdon 3-5 ye.  Nka, a nafa ka bon k’a dɔn ko waati minnu na mɔgɔw ka ca, a baara waati bɛ se ka janya.  A ka ɲi i ka kɔn k’i ka taama boloda kosɛbɛ walasa ka gɛlɛya si sɔrɔ miniti laban na. 

A nafa ka bon fana k’a dɔn ko Vietnam jamana ka bɔnɔgɔla, i ka visa ɲinini bɛ kɛ yɔrɔ min na, o tɛ baara kɛ sibiridonw, dimansiladonw na, Vietnam jamanadenw ka foroba lakanabagaw ka laadala donw na (Awirilikalo tile 19), ani jamana seliw.  O kɔrɔ ye ko ni i ka visa ɲinini binna nin don ninnu dɔ la kelen na, baara waati bɛna janya ka kɛɲɛ ni o ye.

Jamana seliw Vietnam: Sinuwa turisiw ka kan ka min dɔn

Ni i b’i ka taama boloda Vietnam, a nafa ka bon i k’i janto jamana ka seliw la walasa ka i yɛrɛ tanga gɛlɛya si ma i ka sigi waati la.  Jamana seli minnu bɛ kɛ Vietnam jamana na, olu filɛ nin ye, Sinuwa turisiw ka kan ka minnu dɔn:

 • San kura don (Zanwiyekalo tile 01): A bɛ kɛ Gregorian kalandriya don fɔlɔ la, nin seli in bɛ kɛ san kura daminɛ ye, wa a ye nisɔndiya seli waati ye.
 • Tet seli: A bɛ fɔ fana ko Vietnamkaw ka san kura, Tet Holiday ye laadala seli ye min nafa ka bon kosɛbɛ Vietnam.  A ka c’a la, a bɛ Bɛn Zanwuyekalo laban ni feburuyekalo cɛmancɛ ‘cɛ wa a bɛ Taa tile damadɔ kɔnɔ. O waati kɔnɔna na, jamana bɛ ɲɛnamaya ni masirifɛn ɲɛnamaw ye, tasuma-fɛrɛw, ani laadala seliw.
 • Hung Kings hakilijigin don : A bɛ kɛ kalo sabanan tile 10nan na, nin seli in bɛ kɛ ka bonya da Hung Kings kan, minnu jatera Vietnam jamana sigibagaw ye.
 • Jɛkabaara don (Awirilikalo tile 30): Nin seli in bɛ hakili jigin Saigon binni na ani Vietnam Worodugu ni Saheli ka kelenya kokura, o kɛra Vietnam kɛlɛ laban ye.
 • Baarakɛdon (mɛkalo tile 01): A bɛ fɔ fana ko diɲɛ baarakɛlaw ka don, nin seli in bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ walasa ka baarakɛlaw ka dɛmɛ bonya.
 • Jamana don (Sɛtanburukalo tile 02): Nin seli in ye Vietnam ka yɛrɛmahɔrɔnya jirali ye Faransi san 1945, wa a ye faso kanu seli waati ye.

O jamana seliw waatiw la, a nafa ka bon k’i ka taama boloda ka kɛɲɛ n’o ye, bawo jagokɛyɔrɔ dɔw ni turisiw ka yɔrɔ dɔw bɛ se ka datugu walima ka baarakɛwaati danmadɔw sɔrɔ.  A ka ɲi ka lajɛ kɛ ni baarakɛda tɔgɔba dɔ ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don Vietnam taamako la walasa ka kunnafoni kuraw ni dɛmɛ sɔrɔ.

Visa kɔrɔtɔlen sɔrɔli ka taa Vietnam Sinuwa Turisiw ye

Tuma dɔw la, ko dɔw bɛ se k’a ɲini i fɛ i ka visa sɔrɔ joona ka taa Vietnam. A kɛra jago taama ye miniti laban na wo, a kɛra lafiɲɛbɔ labɛn ye wo, sugandiliw bɛ yen Sinuwa turisiw fɛ walasa k’u ka visa sɔrɔ joona. A kɛcogo filɛ nin ye:

 • Ka kuma baarakɛda dɔ fɛ min bɛ se ka da a kan: Ni waati ye fɛnba ye, ka se baarada tɔgɔba dɔ ma, o de ye i ka fɛɛrɛ ɲuman ye. Nafolo ni jɛɲɔgɔnya wajibiyalenw b’u bolo walasa ka visa baara teliya i tɔgɔ la. U ka dɔnniya n’u ka ko kɔrɔtɔlenw ɲɛnabɔcogo ɲuman bɛ se ka waati ni degun kunntanw bɔ i la.
 • Sɛbɛn wajibiyalenw bɛɛ di joona: Walasa ka visa ɲinini baara teliya, aw ye aw jija ka sɛbɛn wajibiyalenw bɛɛ di joona.  O la, i ka pasipɔri, i ka dɛmɛ sɛbɛnw, ani fɛn wɛrɛ minnu ka kan ka kɛ i ka visa suguya kɛrɛnkɛrɛnnen na. Sɛbɛnw bilali waati bɛnnen na, o bɛ dɔ fara i ka visa sɔrɔli kan joona.
 • Aw ye aw janto baarada ka laadilikanw na: Aw ye baarada ka laadilikanw labato kosɛbɛ. U bɛna i ladɔnniya wajibi kɛrɛnkɛrɛnnenw ni taabolo minnu bɛ kɛ walasa ka visa kɔrɔtɔlen sɔrɔ. Ni aw ye u ka cikanw labato, aw bɛ se ka a to baara kɛcogo ka ɲɛ ani ka teliya.

Sinuwa turisiw ka kan ka mun labɛn walasa ka Vietnam Visa ɲini ɛntɛrinɛti kan?

Sani i ka taama daminɛ Vietnam, sɛbɛn nafama damadɔw ni kunnafoni dɔw bɛ yen, Sinuwa turisiw ka kan ka minnu labɛn u ka Vietnam e-visa ɲinini kama:

 • Pasipɔri min bɛ baara kɛ: I k’a lajɛ ko i ka Sinuwa pasipɔri bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ a dɔgɔyalenba la, k’a ta i ka don don na Vietnam jamana kɔnɔ. Ka fara o kan, aw ye aw jija ka ɲɛ fila sɔrɔ a dɔgɔyalenba la visa timbre kama.
 • Mɔgɔ yɛrɛ ka kunnafoniw: I yɛrɛ ka kunnafoni tigitigiw di i n’a fɔ i tɔgɔ dafalen, i cɛya, i wolodon, i woloyɔrɔ, i ka pasipɔri nimɔrɔ, ani i ka jamana. A nafa ka bon kosɛbɛ ka o kunnafoniw lajɛ siɲɛ fila walasa ka danfara si sɔrɔ.
 • Email Adrɛsi ɲuman: Baara kɛ ni email ladɛrɛsi ɲuman ye, i bɛ se ka min sɔrɔ, bawo o bɛna kɛ ka dantigɛli ni kunnafoni di i ka visa cogoya kan. Aw ye aw jija ka imɛri ladɛrɛsi dɔ di, aw bɛ to ka min lajɛ walasa ka to ka kunnafoni sɔrɔ aw ka visa ɲinini taabolo kan.
 • Kredi/Debiti Karti min bɛ baara kɛ: Aw ye karti walima debiti karti ɲuman labɛn walasa ka aw ka Vietnam e-visa sarali dafa. Karti suguya minnu bɛ sɔn, olu ye Visa, Mastercard, JCB, Diners Club, American Express ani Union Pay ye.
 • Waati dɔɔnin ladɛrɛsi min bɛ Vietnam: I ka lotɛli walima i ka sigiyɔrɔ labɛnni ladɛrɛsi di Vietnam. O kunnafoniw nafa ka bon visa ɲinini taabolo la.
 • Taama kun: I ka taama kun fɔ ka jɛya, a kɛra turisimu, baara, jago, kalan, walima kun wɛrɛ ye. A kɔlɔsi ko kun wɛrɛ minnu tɛ turisimu ye, olu bɛ se ka sɛbɛn wɛrɛw wajibiya walasa ka sɛgɛsɛgɛli kɛ.
 • Don ni bɔli donw bolodalenw: I b’a fɛ ka don ani ka bɔ Vietnam don minnu na, i k’olu fɔ. Aw ye aw jija o donw bɛ bɛn aw ka taama bolodacogo ma.
 • Don ni bɔyɔrɔw/Aeroports laɲinitaw: I bɛ don ni bɔyɔrɔw walima awiyɔnbonda minnu fɛ Vietnam jamana kɔnɔ, i b’a fɛ ka don ni bɔ minnu fɛ jamana kɔnɔ, olu jira. Aw ye aw jija o yɔrɔw bɛ bɛn aw ka taama bolodalenw ma.
 • Baara min bɛ kɛ sisan: I ka baara min bɛ kɛ sisan, i ka kunnafoni di, i ka baarakɛyɔrɔ tɔgɔ, i ka ladɛrɛsi, ani telefɔni nimɔrɔ fana sen bɛ o la. O kunnafoniw ka kan ka kɛ visa ɲinini taabolo la.

Sinuwa Turisiw ka kan ka mun bila Vietnam Visa Intɛrinɛti ɲinini kama?

Walasa ka Vietnam visa ɲini ka ɲɛ ɛntɛrinɛti kan, Sinuwa turisiw ka kan ka sɛbɛn nafama fila bila a kan:

1. Pasipɔri kunnafoniw ɲɛ skanlen:

Sinuwa turisiw ka kan k’u ka pasipɔri kunnafonidilan ɲɛ min sɛgɛsɛgɛra. Nin sɛbɛn in nafa ka bon kosɛbɛ bawo a bɛ dɛmɛ ka kunnafoniw sɛgɛsɛgɛ minnu bɛ sɔrɔ visa ɲinini sɛbɛn kɔnɔ. Walasa ka ɲinini kɛcogo ɲɛ, Sinuwa turisiw ka kan k’a lajɛ ko sɛbɛn min sɛgɛsɛgɛra, o bɛ se ka kalan, ko a jɛlen don, wa ko ɲɛ bɛɛ bɛ a kɔnɔ. A ka kan fana ka pasipɔritigi ka foto jira, a yɛrɛ ka kunnafoniw, ani OACI ka layiniw.

Fɛn minnu ka kan ka kɛ walasa ka Pasipɔri kunnafoniw ɲɛ kopi skanlen sɔrɔ:

Walasa ka pasipɔri kunnafonidilan ɲɛ skanlen kopi wajibiyalenw dafa, Sinuwa turisiw ka kan k’a lajɛ ko nin kunnafoni ninnu bɛ ye ka jɛya:

 • Mɔgɔ yɛrɛ ka kunnafoniw: Kopi min sɛgɛsɛgɛra, o ka kan ka pasipɔritigi tɔgɔ dafalen jira ka jɛya, a wolodon, a ka jamana, a ka pasipɔri nimɔrɔ, ani a ka pasipɔri bɔli ni a dafalen don.
 • Foto: Pasipɔritigi ka foto ka kan ka kɛ nɛrɛmuguma ye, wa a ka kan ka faranfasi ka jɛya. A ka kan ka ɲininikɛla yecogo jira ka ɲɛ.
 • ICAO Layiniw: Kopi min sɛgɛsɛgɛra, o ka kan ka kɛ OACI layiniw ye, olu ye kodew ye minnu bɛ se ka kalan masin fɛ, minnu bɛ sɔrɔ pasipɔri kunnafonidilanw ɲɛ jukɔrɔ. Kunnafoni nafamaw bɛ o layini ninnu na, wa u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛcogo nɔgɔya.

2. Ja min bɔra kɔsa in na:

Sinuwa turisiw fana ka kan ka ja dɔ bila kɔsa in na walima foto min bonya bɛ se pasipɔri ma (4x6cm).  Nin foto in bɛ kɛ fɛɛrɛ ye walasa ka ɲininikɛla ka mɔgɔya sɛgɛsɛgɛ, k’a lajɛ ko foto bɛ bɛn mɔgɔ ma min bɛ pasipɔri kɔnɔ. 

Portrait Photo wajibiyalenw Sinuwa turisiw fɛ:

Sinuwa turisiw ka kan ka nin sariya ninnu labato ja foto in kama:

 • Ɲɛda tilennen: A ɲinibaga ka kan ka kamera ɲɛsin kamera ma k’a ɲɛsin a ma, k’a kunkolo ni u kamankunw ye. Ɲɛda ka kan ka kɛ cɛmancɛ la, a man kan ka kɔrɔta.
 • No Glasses: Lunɛti man kan ka don foto la. Ɲɛw ni ɲɛdawolo ka kan ka ye ka jɛya.
 • Sisan yecogo: Foto ka kan ka ɲininikɛla ka sisan yecogo jira ka ɲɛ.  A man kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ walima ka fɛn caman Changer.

Vietnam Visa ɲini cogo di ɛntɛrinɛti kan Sinuwa Turisiw ye?

Sisan, i kɛlen kɔ ka ɲininiw dɔn minnu ka kan, an k’an yɛrɛ fili Vietnam e-visa ɲinini taabolo la senfɛ-senfɛ ɛntɛrinɛti kan:

 • Aw bɛ taa Site ofisiyali la: Aw ye don site web ofisiyali la Vietnam e-visa ɲinini kama. Aw ye aw jija ka kɛ gɔfɛrɛnaman ka siti sariyalen kan walasa ka aw yɛrɛ tanga nanbarako walima nanbarako si ma.
 • Sɛbɛnni sɛbɛn dafa: Aw bɛ ɲinini sɛbɛn dafa ni kunnafoni tiɲɛnenw ye minnu bɛ waati la. Aw ye aw yɛrɛ ka kunnafoniw di minnu wajibiyalen don, i ka taama kun, don ni bɔ donw bolodalenw, don ni bɔyɔrɔw laɲinitaw, ani i ka baarakɛyɔrɔ kunnafoniw di.
 • Dɛmɛ sɛbɛnw bila: Ka kɛɲɛ ni i ka taama kun ye, i bɛ se ka sɛbɛn wɛrɛw bila walasa ka i ka visa ɲinini dɛmɛ. Misali la, n’i bɛ taa jago kama, i bɛ se ka welesɛbɛn di i ma ka bɔ i ka jagokɛɲɔgɔn Vietnam jamana fɛ.
 • Sara kɛ: I ka taa ɲɛ ka i ka Vietnam e-visa sara ni karti ye min bɛ se ka kɛ. Saracogo lakananen don ani a sirilen don walasa ka i ka wariko kunnafoniw lakana.
 • Sɛbɛnni ni Ladɔnniyali: I ka ɲinini sɛbɛn ni i ka sarali dilen kɔfɛ, i bɛna dantigɛli imɛri sɔrɔ. I ka nin e-mail mara cogo la min bɛ se ka kɛ bawo i ka application (application) nimɔrɔ ni kunnafoni nafama wɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ. I bɛna kunnafoniw fana sɔrɔ i ka visa ɲinini taabolo kan imɛri la.
 • Vietnam e-visa sɔrɔ: Ni i ka visa sɔnna, i bɛna bataki sɔrɔ min kɔnɔ i ka e-visa bɛ nɔrɔ a la i n’a fɔ PDF sɛbɛn. I ka e-visa sɛbɛn dɔ sɛbɛn ka taa n’a ye i ka taama senfɛ Vietnam.
 • Don Vietnam: Ni i sera Vietnam, i ka i ka pasipɔri sɛbɛnnen jira ani i ka e-visa sɛbɛnnen di immigration ɲɛmɔgɔ ma. Ofisiri bɛna i ka sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛ ani ka sira di i ma ka don jamana kɔnɔ.

Vietnam E-Visa cogoya lajɛ cogo di Sinuwa Turisiw fɛ?

Vietnam visa ɲinini sɛbɛn dilen kɔfɛ ɛntɛrinɛti kan, Sinuwa turisiw bɛ se k’u ka e-visa cogoya lajɛ ni nin fɛɛrɛ ninnu ye:

 • Aw ye taa Site ofisiyali la: Aw ye taa Vietnam Immigration Department ka siti ofisiyali la walima e-visa dakun min latigɛra.
 • Sɛbɛnni kunnafoni sɛbɛn: Kunnafoni wajibiyalenw don, i n’a fɔ ɲinini kode walima kunnafoni nimɔrɔ, pasipɔri nimɔrɔ, ani wolodon.
 • Sɛgɛsɛgɛli taabolo: Sistɛmu bɛna kunnafoni dilenw sɛgɛsɛgɛ ani ka e-visa ɲinini cogoya jira. Sinuwa turisiw bɛ se k’a lajɛ n’u ka visa sɔnna walima n’a bɛ ka lajɛ hali bi.

Visa ɲininiw ɲɛtaa hakɛ cayali Sinuwa Turisiw ye

Ni u bɛ Vietnam visa ɲini ɛntɛrinɛti kan, a nafa ka bon Sinuwa turisiw k’a faamu ko ɲinini bɛɛ tɛ sɔn. Gofɛrɛnaman ka baarakɛlaw b’u yɛrɛ ka sariyaw ni sariyaw sigi senkan walasa ka ɲinini kelen-kelen bɛɛ jateminɛ. Nka, fɛɛrɛ dɔw bɛ yen i bɛ se ka minnu tigɛ walasa ka i ka sɔnni kɛcogo ɲɛ. Fɛn minnu ka kan ka kɛ, olu lisɛli filɛ nin ye:

 • Kunnafoni lakikaw ni dafalenw di: Aw ye aw jija ka visa ɲinisɛbɛn dafa ka ɲɛ, ka kunnafoni tiɲɛnenw ni waati bɛnnenw di. Ni danfara walima kunnafoni tununna, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka ban.
 • Sɛbɛn wajibiyalenw bɛɛ ci: Sɛbɛnw sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn lajɛ koɲuman ani k’a lajɛ ko sɛbɛn wajibiyalenw bɛɛ labɛnnen don ka bila. O ye i ka pasipɔri ye, foto min bonya bɛ se pasipɔri ma, ani sɛbɛn wɛrɛ minnu bɛ i dɛmɛ i ka visa suguya kɛrɛnkɛrɛnnen na.
 • I ka sɛbɛn lajɛ siɲɛ fila: Sani i ka i ka sɛbɛn di, i ka waati ta ka kunnafoni bɛɛ lajɛ. Aw ye aw janto sɛbɛnni filiw la, donw bɛnbaliw la, walima kunnafoniw tununnenw na. Fili o fili bɛ se ka kɛ sababu ye ka ban.
 • Dɛmɛ ɲini baarakɛda dɔ fɛ min bɛ se ka da i kan: N’i b’a fɛ ka i yɛrɛ tanga dimi walima dannayabaliya ma min bɛ se ka kɛ, i k’a lajɛ ka baarada tɔgɔba dɔ ta. U bɛ sigida sariyaw ni sariyakolow faamuya kosɛbɛ, wa u bɛ se k’i bilasira ɲinini kɛcogo la. U ka dɔnniya fɛ, i bɛ se ka jigiya sɔrɔ ko gɛlɛya tɛ min na ani ka ɲɛtaa hakɛ caman sɔrɔ.

Hassle-Free Visa Approval ka ɲɛsin Sinuwa Turisiw ma

Sinuwa turisiw fɛ minnu b’a fɛ ka visa sɔnni kɛcogo gɛlɛya, gɛlɛya tɛ min na, o de ka ɲi kosɛbɛ ka baarada dɔ ta. O baarada ninnu bɛ nafa caman di minnu b’a to u ka kiliyanw ka se ka baara kɛ cogo la min tɛ fɛn tiɲɛ:

 • Formulaire nɔgɔman ani sɛbɛnw bilali nɔgɔya: Baarakɛda minnu bɛ baara kɛ ni ɛntɛrinɛti yɔrɔ ye, i bɛ se ka visa ɲinisɛbɛn dafa nɔgɔya la, ka sɛbɛn wajibiyalenw bila yɔrɔ min na. O bɛ ɲagami walima dannayabaliya bɛɛ ban o kɛcogo la.
 • Teriya dɛmɛ: Baarakɛda dɔw bɛ ni dɛmɛjɛkulu ye min bɛ u yɛrɛ di, min labɛnnen don tuma bɛɛ k’aw dɛmɛ. U bɛ se k’i ka ɲininkaliw jaabi, ka bilasirali kɛ, ani ka haminanko o haminanko sɔrɔ i ka visa ɲinini ko la.
 • 99,9% ɲɛtaa hakɛ : Baarakɛda ninnu ka baara kɛcogo sɛgɛsɛgɛlen don, n’o ye ka visa ɲininiw ɲɛnabɔ ka ɲɛ. U ka dɔnniyaba fɛ sigida sariyaw n’a taabolo kan, u bɛ se ka sɔnni hakɛ caman sɔrɔ Sinuwa turisiw fɛ.

Ka fara o kan, baarada minnu tɔgɔ ka di, olu bɛ nafa wɛrɛ di, n’o ye ka visa teliya baara kɛ. Ni kɔrɔtɔko don, u bɛ se k’i ka visa teliya o don kelen na, sanga 4 kɔnɔ, walima hali sanga 2 kɔnɔ. O b’a to i bɛ se k’i ka visa sɔrɔ waati bɛnnen na, hali n’i ka waati ka surun.

Sinuwa Turisiw ka sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn Visa sɔnni sɔrɔlen kɔfɛ

Ni i ye i ka visa sɔnni sɔrɔ ka taa Vietnam, a nafa ka bon i ka kunnafoni bɛɛ lajɛ siɲɛ fila walasa ka a dɔn ko fili walima fili si tɛ yen.  O bɛna aw dɛmɛ ka gɛlɛya si sɔrɔ aw selen.  Nin ye sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn ye min bɛ se ka kɛ Sinuwa turisiw bolo u ka visa sɔnni sɔrɔlen kɔfɛ:

 • I ka visa sɛbɛn dɔ bɔ: A wajibiyalen don ka taa ni i ka visa sɔnni sɛbɛn sɛbɛnnen ye, bawo a bɛna ɲini i fɛ i k’o jira i selen Vietnam.
 • Aw ye donw lajɛ: Aw ye aw jija ka aw ka visa ka baarakɛdonw dɔn.  Ni i ye i ka visa to yen ka tɛmɛ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka i jalaki ani ka gɛlɛyaw lase i ma ni i bɔra jamana kɔnɔ.
 • Sɛbɛn wajibiyalenw labɛn: Ka fara i ka visa kan, i k’a lajɛ ko taamasɛbɛn wajibiyalenw bɛɛ bɛ i bolo, i n’a fɔ i ka pasipɔri, i ka taama asiransi, ani i sigiyɔrɔ daliluw.
 • Wari ɲɔgɔn falen: N’i m’o kɛ fɔlɔ, i k’a lajɛ ka Sinuwa yuan dɔw falen Vietnam dong na sanni i ka taa.  O bɛna a to i ka se ka sigida ka jagokow lajɛ.
 • Sɛgɛsɛgɛli kɛ sigida laada ni laadalakow kan: Aw ye aw yɛrɛ dɔn Vietnam sigida laada ni laadalakow la walasa ka bonya ni nisɔndiya sɔrɔ aw ka taama senfɛ.

Ni i tugura nin sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn in kɔ, i bɛ se ka kɛ sababu ye ka ko kɛlenw kɛ cogo nɔgɔman na ani gɛlɛya tɛ min na, k’a sɔrɔ i bɛ Vietnam jamana cɛɲi lajɛ.

Ɲininkali minnu kɛra sanfɛ Siniwa Turisiw ye minnu ye Vietnam e-Visa ɲini gɔfɛrɛnaman ka siti kan

Vietnam e-visa ɲinini bɛ se ka kɛ wale duman ye Sinuwa turisiw bolo minnu b’a fɛ ka taa nin jamana cɛɲi in na.  Nka, tuma dɔw la, mago bɛ kɛ ka fɛn dɔw Changer walima ka fɛn dɔw sɛmɛntiya e-visa ɲinini na.  O cogo la, a bɛ se ka gɛlɛya ka dɛmɛ wajibiyalen sɔrɔ ka bɔ gɔfɛrɛnaman ka siti kan.  Walasa ka Sinuwa turisiw dɛmɛ minnu bɛ nin ko ninnu kunbɛn, an ye ɲininkali minnu kɛra sanfɛ, an ye olu lisɛli labɛn, ka ladilikanw di dɛmɛ sɔrɔli kama.

Ɲininkali 1: N ka pankurun bɛ bɔ joona, nka n ka Vietnam e-visa cogoya bɛ ka baara kɛ. Yala baara dɔ bɛ yen min bɛ se ka kɔrɔtɔ walima k’a teliya wa?

I n’a fɔ Sinuwa turisi, a bɛ se ka kɛ fɛn ye min bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ k’a ye ko i ka Vietnam e-visa bɛ baara la hali bi k’a sɔrɔ i bɔli don bɛ ka surunya.  O cogo la, a ka ɲi ka dɛmɛ ɲini baarakɛda dɔ fɛ min tɔgɔ ka di, walima ka kuma imɛri ladɛrɛsi la min tɔgɔ ye ko info@vietnamimmigration.org.  U bɛ se ka bilasirali kɛ o baara teliyacogo kan ani k’a lajɛ ko i ka e-visa labɛnnen don a waati la i ka pankurun boli kama. Aw k’a kɔlɔsi ko wari dɔ bɛ se ka bɔ o baara in na.

Ɲininkali 2nan: Ne ye kunnafoni tiɲɛnenw di n ka e-visa ɲinini ma. Yala baara dɔ bɛ yen min bɛ se k’a latilen wa?

Misaliw bɛ kɛ, wa ni i ye kunnafoni tiɲɛnenw di i ka e-visa ɲinini kan, o bɛ se ka kɛ haminanko ye.  N’i ye Sinuwa turisi ye min ye fili kɛ i ka e-visa ɲinini na, a nafa ka bon i ka ko in ɲɛnabɔ joona.  Walasa ka kunnafoniw latilen, an b’a ɲini i fɛ i ka kuma baarakɛda dɔ fɛ min tɔgɔ ka di walima i ka i bolo digi info@vietnamimmigration.org kan walasa ka dɛmɛ sɔrɔ. U bɛ se k’i bilasira fɛɛrɛw la minnu ka kan walasa k’i ka ɲinini sɛbɛn ladilan.

Ɲininkali 3nan: N b’a fɛ ka n ka e-visa ɲinisɛbɛn ladilan. Yala baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen min bɛ se k’a ladilan wa?

Tuma dɔw la, i ka e-visa ɲinini sɛbɛn dilen kɔfɛ, i bɛ se k’a ye ko i ka kan ka fɛn dɔw sɛmɛntiya walima ka fɛn kuraw kɛ.  I n’a fɔ Sinuwa turisi, i bɛ se k’i yɛrɛ ɲininka ni fɛɛrɛ bɛ yen k’i ka application (application) sɛmɛntiya. O cogo la, a ka ɲi i ka dɛmɛ ɲini baarakɛda tɔgɔba dɔ fɛ walima ka bataki ci info@vietnamimmigration.org walasa ka dɛmɛ ɲini i ka e-visa ɲinini sɛbɛn ladilanni na. U bɛ se ka bilasirali wajibiyalenw di i ma ani ka dɛmɛ don walasa i ka ɲinini sɛbɛn bɛ kunnafoni ɲumanw jira.

Ɲininkali 4nan : N bɛ se ka kɔn n nali don ɲɛ min fɔra e-visa ɲinini sɛbɛn kan. Yala baara dɔ bɛ yen min bɛ se ka nali don Changer wa?

Labɛnw bɛ se ka Changé, wa i n’a fɔ Sinuwa turisi, i bɛ se k’a ye ko i sera Vietnam ka kɔn don ɲɛ min fɔra i ka e-visa sɛbɛn kan. Ni aw mago bɛ ka nali don Changer, an b’a ɲini aw fɛ aw ka kuma baarakɛda dɔ fɛ min tɔgɔ ka di walima ka aw bolo digi info@vietnamimmigration.org kan walasa ka dɛmɛ sɔrɔ. U bɛ se k’i bilasira i ka nadon don sɛmɛntiyacogo la i ka e-visa kan, walasa ka doncogo ɲuman sabati Vietnam jamana kɔnɔ.

Ɲininkali 5nan : N bɛ don Vietnam ka tɛmɛn kurunbonkariyɔrɔ wɛrɛ fɛ n’o tɛ e-visa ɲinini kan. Yala baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen min bɛ se ka dondaw latilen wa?

A man teli ka kɛ ko taama bolodalenw bɛ Changé, wa i n’a fɔ Sinuwa turisi, i bɛ se k’a ye ko i bɛ don Vietnam ka tɛmɛ kurunbonkariyɔrɔ wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ kurunbonkarila kan min kofɔlen bɛ i ka e-visa sɛbɛn kan. O cogo la, an b’a ɲini aw fɛ aw ka dɛmɛ ɲini baarakɛda tɔgɔba dɔ fɛ walima ka kuma info@vietnamimmigration.org fɛ walasa ka dondaw latilen. U bɛ se ka bilasirali wajibiyalenw di aw ma walasa ka don Vietnam jamana kɔnɔ, gɛlɛya tɛ min na.

Ɲininkali 6nan : Ne ka kan ka mun kɛ walasa ka kunnafoniw ladilan e-visa ɲinini kɔfɛ gɔfɛrɛnaman ka siti kan?

N’i ye Sinuwa turisi ye min ka kan ka kunnafoniw sɛmɛntiya i ka e-visa ɲinini sɛbɛn dilen kɔfɛ gɔfɛrɛnaman ka siti kan, a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka dɛmɛ wajibiyalen sɔrɔ.  O cogo la, an b’a ɲini aw fɛ aw ka taa baarakɛda tɔgɔba dɔ la walima ka taa info@vietnamimmigration.org fɛ walasa ka dɛmɛ sɔrɔ. U bɛ se ka bilasirali wajibiyalenw di i ma ani k’i dɛmɛ ka i ka e-visa ɲinini ladilancogo ɲɛnabɔ.

Kuncɛli

Vietnam visa sɔrɔli ɛntɛrinɛti kan Sinuwa turisiw ye o man kan ka kɛ ko gɛlɛn ye. Ni i ye laadilikanw labato minnu fɔra sanfɛ ani ka dɛmɛ ɲini baaradaw fɛ minnu bɛ se ka da i kan, i bɛ se ka dɔ fara i ka visa ɲinini ɲɛtaa hakɛ kan kosɛbɛ. U ka dɔnniya, baarakɛminɛn minnu bɛ se ka baara kɛ ni u ye, ani baara teliyalenw fɛ, baaradaw bɛ a to ko gɛlɛya tɛ u la, ka sɔnni garanti, ani ka visa di waati bɛnnen na. O la sa, i ka taama boloda Vietnam ni daŋaniya ye, k’a dɔn ko i ka visa ɲinini bɛ bolo ɲumanw na.

Nɔti:

I n’a fɔ Sinuwa turisi min bɛ Vietnam e-visa ɲini gɔfɛrɛnaman ka siti kan, a nafa ka bon i k’a dɔn i bɛ se ka dɛmɛ ɲini yɔrɔ min na n’i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ walima n’i mago bɛ ka fɛn dɔw Changer i ka ɲinini na. Ni i ye i bolo da baarakɛda tɔgɔba dɔ kan walima ka kuma info@vietnamimmigration.org fɛ, i bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ i mago bɛ min na walasa ka taama kɛcogo ɲuman ni degun tɛ min na. Aw k’a kɔlɔsi ko wari bɛ se ka bɔ aw ka ɲinini ɲɛnabɔli la. Aw hakili to a la ko ni dɛmɛ ɲuman dira aw ma, aw bɛ se ka nafa caman sɔrɔ aw ka Vietnam e-visa la ani ka kabako bɛɛ diyabɔ nin jamana in bɛ se ka minnu di.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Чаму кітайскім турыстам варта разгледзець магчымасць наведаць В’етнам? В’етнам прапануе унікальны і разнастайны вопыт падарожжаў, які, несумненна, пакарае сэрцы кітайскіх турыстаў. Вось некалькі пераканаўчых прычын, чаму В’етнам павінен быць у верхняй частцы спісу іх падарожжаў: Ці патрэбна кітайскім турыстам віза для ўезду ў В’етнам? Так, кітайскія турысты павінны атрымаць візу перад ад’ездам у В’етнам.

Zergatik pentsatu behar dute Txinako turistek Vietnam bisitatzea? Vietnamek bidaia-esperientzia paregabea eta anitza eskaintzen du, ziur asko txinatar turisten bihotzak liluratuko dituena. Hona hemen Vietnam bere bidaia-zerrendaren buruan egon behar den arrazoi sinesgarri batzuk: Txinako turistek Sarrera Bisa bat behar al dute Vietnamera sartzeko? Bai, Txinako turistek visa bat lortu behar dute Vietnamera abiatu aurretik.

Çinli turistlər niyə Vyetnama səfər etməyi düşünməlidirlər? Vyetnam çinli turistlərin qəlbini ovsunlayacaq unikal və müxtəlif səyahət təcrübəsi təklif edir. Vyetnamın səyahət paketləri siyahısında birinci yerdə olmasının bəzi inandırıcı səbəbləri bunlardır: Çinli turistlər Vyetnama daxil olmaq üçün giriş vizası tələb edirlərmi? Bəli, Çinli turistlərdən Vyetnama getməzdən əvvəl viza alması tələb olunur.