July 2, 2024
Nuer

Vietnam visa online kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ China: Kä tin diaal tin go̱o̱ri ɣöö biɛ ŋa̱c

Ɛŋu Vietnam ɛ gua̱a̱th mi̱ dëë gui̱l ɛ ji̱ China

Vietnam te kɛ ti ŋuan ti deri thöp ja̱a̱l tin bëë kä jɛ. Ɛ wec mi̱ gɔaa kä tä kɛ ciaaŋ mi̱ gɔaa, kä /thiɛlɛ ji̱äk ti̱ ŋuan thi̱n, ɛn nɔmɔ ɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kärɔ̱, ji̱ gɔaal, kɛnɛ buɔ̱n. Kä nɛy tin cieŋ ɛn wa̱nɔ ŋa̱ckɛ kɛ kɛ ciɛŋkiɛn tin nyuur naath kä la tɛth lo̱ckiɛn ni ciaŋ kɛ nyuɔ̱thdiɛn kɛ ciɛŋkiɛn kɛnɛ ciɛŋkiɛn kɛ ja̱a̱l.

Kɛl kä tin gɔw tin laa ja̱lkɛ kä Vietnam ɛ jɛn mi̱ethdɛ min gɔaa. Mieth ji̱ Vietnam ŋa̱ckɛ jɛ kɛ kuak tin pay ben, tin tä kɛ mi̱th ti̱ bum, kä tä kɛ ti̱ gööl ti̱ caa mat kɛɛl ti̱ bɔ̱ wi̱i̱ni̱ ti̱ gööl. Kä pho noodles tin gɔw ɛ wä kä banh mi sandwiches tin gɔw, /thiɛlɛ mi̱eth mi̱ dak mi̱ deri̱ ɣɔ̱n.

Kä luɔt in dɔ̱ŋ in jak ji̱ Vietnam kä wɔ̱ thi̱n ɛ ɣöö /thiɛlɛ yio̱w ti̱ ŋuan ti̱ dëë naŋ. Mi̱ pa̱a̱rkɛ jɛ kɛ gua̱th tin kɔ̱kiɛn tin laa ja̱a̱l ɛ wɔ̱ thi̱n, ɛn Vietnam cɛ yio̱w ti̱ ŋuan nööŋ. Gua̱th ciɛŋä, ja̱l, kɛnɛ mi̱eth kɛn diaal /ci̱kɛ yio̱w ti̱ ŋuan naŋ, ɛn nɔmɔ ɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa mi̱ /thiɛl yio̱w ti̱ ŋuan.

Kä min dɔ̱ŋ, ɛn Vietnam cɛ rɔ liak kɛ mun mi̱ gɔaa mi̱ tä rɛydɛ kɛɛ jɔam mi̱ gɔaa. Ɛ tuɔɔk ni̱ kä Halong Bay in gɔaa ni̱ jɛn ɛ wɔ̱ ni̱ kä rɛɛk ëë wal in cɔali̱ Hoi An, /thiɛlɛ ti̱ dak ti̱ dëë guic ti̱ dëë guic. Kä wec bä tekɛ ɣɔw mi̱ göl, kɛ gua̱th ti̱ gööl ti̱ la jiɔm ɛ jiäk, kɛ kui̱c ɛmɔ la tëëkɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa mi̱ deri̱ wä thi̱n ni̱ ciaaŋ.

Kä ji̱ China tin laa bëë kä Vietnam go̱o̱r kɛn Visa kɛ ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam?

Kä min ci̱ Vietnam ŋuɔ̱t la̱th lät kɛ kui̱ kä ɣöö /caa tha̱a̱ŋ wi̱i̱ni̱ bi̱ moc kɛ visa, min jiäk ɛ ɣöö /thiɛlɛ ji̱ China tin laa bëë ja̱l thi̱n. Nɛmɛ lotdɛ ni̱ ɣöö ji̱ China tin laa ja̱l wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n bi̱ kɛn visa ka̱m raar ɛ ŋot /ke̱n kɛn ni wä kä Vietnam. Duŋdɛ ɣöö, tëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa mi̱ dee ji̱ China tin laa bëë ja̱l ku lɛ wɔ̱ thi̱n kɛ ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä embassy kiɛ consulate ji̱ Vietnam.

Kä min gɔaa kɛ kui̱ kä ɣöö deri̱ Visa Vietnam la̱th rɛy jɔam

Kɛ tuk Vietnam e-Visa, min ŋa̱ckɛ bä i̱ Vietnam visa online, ɛn täämɛ nɛy tin laa bëë kä China dee kɛn visadiɛn go̱r rɛy ciëŋdiɛn kiɛ rɛy muktäbni̱kiɛn. Ɛn ca̱p visa in tä kä intɛrnɛt ɛmɛ laa jɛ laa jakɛ kä nɛy tin tä kɛ pathpɔr rɛy wi̱i̱ni̱ diaal kɛnɛ wi̱i̱ tin tä rɛy wec, amäni̱ China. Ɛn la̱tdɛ thia̱kɛ, pɛ̈thɛ, kä /thiɛlɛ mi̱ bɛc bɛc.

Nɛy diaal tin la bëë kä China tin görkɛ la̱t ɛ ɣöö bi̱ kɛ wä kä wɛbthaay in tä kä Vietnam Immigration Department kä bi̱ kɛn warɛgakni̱ tin laa gɔ̱a̱rkɛ naath thi̱n kuëŋ rɛy intɛrnɛtdä. Bi kɛn ruac kɛ kui̱ ran, warɛgakni pathpɔr, kɛnɛ ca̱p ja̱liɛn go̱r. Kä ba kɛ moc kɛ thurɛ digital kɛnɛ warɛgak pathpɔr in ca scan.

Kɛ kɔr kä mëë ci̱ ji̱ China warɛgak la̱th lät, bi̱ ji̱ China warɛgak e-Visa approval ka̱m raar kɛ email kɛ kɔr ni̱ni da̱ŋ diɔ̱k tin lät. Kɛ kɔrɛ de kɛn warɛgak ɛmɔ ka̱m raar kä de kɛn ɛ nyuɔ̱th gua̱a̱th in la ji̱ wec ɛ guic thi̱n mi̱ ci̱ kɛ cop kä Vietnam, kɛɛl kɛ pathpɔrdiɛn, kɛ ɣöö bi̱ kɛn warɛgak in caa ka̱m raar kulɛ jiäk.

Kä tin gɔw tin deri jek kä Vietnam Visa Online kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China

Kä gör visa Vietnam kɛ rɛy jɔam (online) bɛ tekɛ luäk ti ŋuan kä ji̱ China tin la ja̱l. Kɛ kui̱ tukädɛ, la kɛn gua̱a̱th kɛnɛ buɔ̱mdiɛn ɛ gaŋ kɛ ɣöö /ci̱ kɛn bi̱ lɛ wɔ̱ kä embassy kiɛ consulate ji̱ Vietnam. Nɛmɛ luäkɛ naath ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni tin cieŋ na̱n kɛ muktäpni ti̱ti̱. De kɛn visa diɛn thiec kä cieŋdiɛn kiɛ muktäpdiɛn, min jak lät kä thia̱k kä bɛ lät ɛ gɔaa.

Ɛ nyɔk bɔ̱, ɛn Vietnam e-Visa laa lätɛ ni̱ ni̱n ti̱ 90 mi̱ ci̱ raan wɔ̱ thi̱n kɛl kiɛ ni̱n ti̱ ŋuan, ɛn nɔmɔ laa jɛ laa jakɛ ji̱ China kä bi̱ ja̱liɛn ku lɛ riali̱kä kɛ duɔ̱ɔ̱p in lot rɔ. Kä visa bä te thi̱n kɛ kui̱ lätni kɛnɛ lät ja̱l, kɛ kui̱c ɛmɔ nɛy tin bëë gui̱l de kɛn ɛ kuany ɛn min gɔaa kɛ kui̱ ja̱liɛn.

Kä min di̱tni̱jɛn, tëë kɛ gua̱th ja̱l nhial da̱ŋ 13, 16 thok duëëli̱ wec, kɛnɛ thok yiëër da̱ŋ 13 tin jak nɛy tin tekɛ e-visa kä Vietnam kä bi̱ kɛ wä rɛy wec kɛnɛ ɣöö bi̱ kɛ ben raar kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ thia̱k. Nɛmɛ lotdɛ ni̱ ɣöö ji̱ China tin laa ja̱l wi̱i̱ni̱ ti̱ gööl tä kɛ kɛ dup ti̱ ŋuan ti̱ dee kɛn kɛ ja̱l thi̱n kä dee kɛn gua̱th tin gööl tin tä kä Vietnam wɔ̱ gui̱l ɛ /thiɛlɛ mi̱ dee kɛn ɛ jiäk.

Ɛ yio̱w ti ŋuan ti deri naŋ kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China kɛ ɣöö bikɛ visa wä kä Vietnam?

Kä yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kɛ kui̱i̱ ji̱ China tin laa ja̱l kä Vietnam dee kɛ ku lɛ tä kɛ dääk kɛ kui̱i̱ kä ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ ja̱l kɛnɛ ta̱a̱ visa in go̱o̱r kɛn ɛ. Duŋdɛ ɣöö, kɛ kui̱ nɛɛni tin gör kɛ visa Vietnam kɛ rɛy jɔam kä wɛbthay kumɛ, pek yiöwni tin gör kɛn kɛ ca kɛ la̱th kä te kɛ ti̱ti̱:

 • US$25 kɛ kui̱ visa mi wä kɛ naath kä kɛl, lätdɛ kɛ ni̱n ti 30.
 • US$50 kɛ kui̱ visa mi deri wä thin kä gua̱th ti ŋuan, lätdɛ kɛ ni̱n ti 30.
 • US$25 kɛ kui̱ visa mi wä naath thi̱n kɛl, lätdɛ kɛ ni̱n ti 90.
 • US$50 kɛ kui̱ visa mi deri wä thin kä gua̱th ti ŋuan, lätdɛ kɛ ni̱n ti 90.

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö yiöw ti̱ti̱ de kɛ rɔ̱ gɛr, kɛ kui̱c ɛmɔ gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ guic ɛ ŋot kän i warɛgakdu ni la̱th lät. Kä bä, titdɛ ɛn ɣöö yio̱w ti̱ti̱ kɛ kui̱ lätni̱ tin la̱tkɛ kɛ kui̱ visa kärɔ̱ kä /thiɛlɛ yio̱w ti̱ kɔ̱ŋ ti̱ dëë mat thi̱n, ciee kɛ yio̱w tin dëë ka̱m ji̱ ɛjɛnt kiɛ yio̱w tin dëë naŋ kä embassy.

Latdɛ min cɔali single-entry kɛnɛ multi-entry kä ja̱a̱l China.

Ɛn tämɛ, deri thiec i̱ ɛŋu mi te kam visa mi wä kɛ kɛl kɛnɛ visa mi wä kɛ naath ti ŋuan. Visa mi wä kɛ kɛl kärɔa jakɛ ji kä wä kä Vietnam kä kɛɛl kä bi cieŋ kɛ guäth mi ca lar, kä visa mi wä raar kä nɛy ti ŋuan jakɛ ji kä wä kä Vietnam kɛ gua̱th ti ŋuan kɛ gua̱th mi ca lar. Cäät, mi te kɛ visa mi deri wä thin kä kɛl mi lät kɛ ni̱n ti 90, deri wä kä Vietnam kä kɛɛl kä deri cieŋ kɛ ni̱n ti 90. Duŋdɛ ɣöö, mi te kɛ visa mi deri wä thin kä Vietnam kɛ ni̱n ti 90, deri wä kä Vietnam kɛ ni̱n ti 90.

Kä ja̱a̱l ji̱ China tin görkɛ ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt, ɛn visa in laa naŋkɛ ni̱ naath kä kɛl derɛ ro̱ŋ. Duŋdɛ ɣöö, mi go̱ri ɣöö bi jiɛɛn kä bi loc kä Vietnam kɛ gua̱th ja̱lu, deri visa mi deri wä thin ti ŋuan jek ɛ gɔaa. Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ guic a gɔaa ɛn ɣöö bi ja̱lu guic kä biɛ kuany ɛn ɣöö biɛ jek ɛn ɣöö biɛ jek ɛn ɣöö /ci bi tekɛ riɛk mi deri jek rɛy ja̱lu.

Kä deri̱ yio̱w loc kä ji̱ China tin laa bëë ja̱l mi̱ caa visa lo̱k?

Kä min jiäk ɛ ɣöö, thiɛlɛ ŋuɔ̱t mi de ji moc kɛ yiöw ti deri jek kɛ kuic visa Vietnam mi ca warɛgakdu lo̱k. Kä yio̱w tin la yuɔrkɛ piny kɛ kui̱ Vietnam visa online kä wɛbthaay kumɛ /ca kɛ dee loc jɔk kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dɔ̱ŋ. Ɛ jɛn min jak jɛ kä gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö warɛgakniku diaal te kɛ luɔt kä biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ci warɛgakni tin gör kɛ kuic lätni thuɔ̱k ɛ ŋot käni warɛgakdu ni la̱th lät. Ɛni̱ duɔ̱ɔ̱r mi̱ ci̱ duer kiɛ mi̱ ci̱ thuɔ̱k rɛy warɛgakädu derɛ ji̱ lo̱k kä de yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny kɛ kui̱i̱ visadu bath.

Yio̱w tin laa yuɔrkɛ piny bi̱ kɛ di̱t mi̱ ci̱ ji̱n visa la̱th kä agent

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö bi yio̱w tin la yuɔrkɛ piny kɛ kui̱ visa Vietnam wä nhial mi ci ji̱n ɛ lar ɛn ɣöö bi warɛgakdu lät kɛ dup ti lät kɛ ji. Ɛjɛntni̱ la kɛn yio̱w la̱t ɛ naŋkɛ wi̱i̱ yio̱o̱ni̱ tin laa yuɔrkɛ piny ɛ kumɛ, tin dee rɔ̱ gɛr kɛ pek in lät kɛ ji̱. Kä min lätdi kɛ agent derɛ ji luäk kɛ guäth kɛnɛ lät, gɔaɛ ɛn ɣöö bi yiöw tin deri mat thin guic kä biɛ car mi deri jɛ luäk.

Visa Vietnam Online kɛ kui̱ ji̱ China tin laa ja̱l: Wɛbthaay kumɛ kɛnɛ nɛy tin ŋa̱ckɛ

Mi ci ruac kɛ kuic kä ɣöö deri visa Vietnam jek kɛ rɛy jɔam, te kɛ dup da̱ŋ rɛw ti deri lät thin – deri wä kɛ rɛy wɛbthaytä kumɛ kiɛ deri wä kɛ ram mi ŋäc lät – derɛ naath moc riɛk ɛn ɣöö deri jɛ lar ɛn ɣöö ɛ ŋa deri kuany. Ɣän bä guic ni̱ min gɔaa kɛnɛ min jiäk kä ca̱p kɛl kɛ ɣöö banɛ ji̱ China luäk kɛ ca̱r mi̱ gɔaa mi̱ ci̱ kɛn visa Vietnam jiek.

Wɛbthay Kumɛ: Lätni jɛ kärɔa

Kä wɛbthaay kumɛ la thöpkɛ yio̱w ti̱ tɔt kɛ kui̱ visa, min jak jɛ kä gɔaa kɛ kui̱ ja̱liɛn tin /thiɛl yio̱w. Duŋdɛ ɣöö, ba ŋa̱c ɛn ɣöö yio̱w tin tɔt ti̱ti̱ /thiɛlɛ luäk kiɛ luäk mi̱ bä kä kumɛ. Nɛmɛ lotdɛ ni̱ ɣöö bi̱ ji̱ China tin laa bëë ja̱l ku lɛ wɔ̱ kɛ duɔ̱ɔ̱p in laa görkɛ visa thi̱n kärɔ̱, ɛn nɔmɔ derɛ naath jakä dual kä derɛ gua̱a̱th mi̱ bäär naŋ.

Ɛjɛntni̱ tin ŋa̱ckɛ: Ɛn la̱t mi̱ /thiɛl riɛk

Kä kui̱c in dɔ̱ŋ, la ji̱ la̱t tin ŋa̱ckɛ yio̱w ti̱ ŋuan ɛ naŋ kɛ kui̱ lätni̱ visani̱kiɛn. Duŋdɛ ɣöö, min la ji China ɛ jek ɛ /thiɛl riɛk kä /thiɛlɛ mi̱ bɛc bɛc mi̱ dëë la̱t kɛ kui̱i̱ visa. Ɛjɛntni̱ ti̱ti̱ tekɛ kɛ run ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ lät kä ŋäc kɛn lät tin görkɛ kä visa, kä ŋäc kɛn ɛ gɔaa ɛn ɣöö deri warɛgakdu nhɔk i̱di. Kä min dɔ̱ŋ, la kɛn ji̱ ɛ luäk kɛ pɛ̈th rɛy jɔam mi̱ tekɛ thiec kiɛ mi̱ go̱o̱ri.

Lät tin la̱tkɛ kɛ pɛ̈th kɛ kui̱ jua̱thni̱ tin thia̱k

Kɛl mi gɔaa mi deri kuany ni ram mi ŋäc lät kɛ kuic visa Vietnam ɛ ɣöö deri warɛgakdu jak kä pɛ̈th mi te kɛ mi göri ɣöö bi wä kɛ pɛ̈th. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö mi go̱ri visa du kɛ pɛ̈th, kɛn lät ti̱ti̱ te kɛ kɛ kuak kɛnɛ nɛy tin deri lät kɛ kɛ kɛ ɣöö bi visa du jek kɛ gua̱a̱thdɛ. Nɛmɛ derɛ tëk nath kän ɛ ji̱ China tin görkɛ ja̱l kä Vietnam kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt.

Luäk kɛ kui̱ kä ɣöö ci̱ naath cop

Perk in dɔ̱ŋ in deri lät kɛ agent mi ŋäc kɛ kuic visa Vietnam ɛ luäk in deri jek mi ci cop kä immigration counter. La̱t ɛmɛ gɔaaɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni tin nhiam tin ci̱ ben kä Vietnam, kɛ ɣöö derɛ naath jakä jiäk lɔcdiɛn kɛ ja̱l rɛy wec mi̱ dɔ̱ŋ. Kä agent bɛ ji̱ luäk kɛ pɛ̈th kɛ lätni immigration clearance kɛ ɣöö /ci naath bi te rɛy rikä mi bär, kä bi ji jakä tok kɛ ja̱lu ɛ thiɛl mi bi jääny.

Käp-up kɛnɛ ja̱l kä Airport

Ɛ /ci̱ mɔ laa luäk in laa ka̱mkɛ naath kɛ gua̱a̱th in ci̱ naath cop, la nɛy tin ŋa̱ckɛ lätkiɛn laa naŋkɛ kä riey nhial kä laa kɛ laa naŋkɛ ɛ ji̱ China tin laa ja̱l. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö mi ci cop, bi tekɛ ram mi ca kuany mi bi ji li̱ep kä airport min bi ji naŋ ni kä ɣötɛl. Nɛmɛ bɛ riɛk woc kɛ gör ja̱l kä bɛ ji̱ moc kɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa kä /thiɛl diɛɛr kɛ tuk ja̱lu.

Kä Luɔ̱k: Ɛŋu mi deri kuany?

Kɛ kɔr kä mëë caa ca̱r kɛ kui̱ kä tin gɔw kɛnɛ tin jiäk kä kɛn da̱ŋ rɛw, ɛn ruac ɛmɔ cuɛ jɔɔc ɛ jɔc – kɛ kui̱ ji̱ China tin laa bëë ja̱l, ɛn ɣöö dëë lät kɛ ram mi̱ ŋa̱ckɛ kä Vietnam visa ɛ jɛn in gɔaa ni̱ jɛn. Kä min la wɛbthaay kumɛ ɛ guic ɛ la mi̱ /thiɛl yio̱w ti̱ ŋuan, ɛn luäk in caa mat thi̱n kɛnɛ gɔɔydɛ ɛn ɣöö deri̱ lät kɛ ram mi̱ ŋa̱ckɛ ɛ jakɛ kä bi̱ yio̱w ti̱ ŋuan naŋ. Kä min dɔ̱ŋ, kɛ run ti ŋuan ti ci lät kɛ kɛ kɛnɛ ŋäcdiɛn, deri jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö ba warɛgakdu min gör kɛ visa la̱t ɛ gɔaa kä ba la̱t ɛ gɔaa.

Ɛn ɣöö bi̱ ji̱ China tin laa bëë kä China ku lɛ naŋ ni̱ gua̱a̱th mi̱ bäär i̱di?

Kä gua̱a̱th in la̱tkɛ visa Vietnam kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ China la naŋkɛ ni̱n ti̱ 3-5. Duŋdɛ ɣöö, gɔaaɛ ɛn ɣöö ba ŋa̱c ɛn ɣöö ɛn gua̱a̱th ɛmɛ dɔ̱ŋ derɛ rɔ rep kɛ gua̱a̱th in ci̱ naath cop thi̱n. Ɛ jɛn min la nhɔk naath ɛ lɔ̱ŋ ɛn ɣöö bi la̱tdu kɛ kui̱ visa tok kɛ juɔk kɛl ɛ ŋot cäŋ in bi wä kɛ jɛ kɛ ɣöö /ci bi lɛ ŋot kɛ mi ci jiäk kiɛ bi te kɛ riɛk.

Ɛ nyɔk bä, gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö cäŋ lɔ̱ŋä in laa la̱tkɛ ɛ Immigration of Vietnam. /Ci̱kɛ lät kɛ cäŋ lɔ̱ŋä, cäŋ lɔ̱ŋä, cäŋ lɔ̱ŋä ji̱ Vietnam (Pay Bädäk cäŋkä 19), kɛnɛ cäŋ lɔ̱ŋä wec. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö mi ci cäŋ ja̱lu cop kä cäŋ kɛl kä kɛn ni̱n ti̱ti̱, deri jɛ car ɛn ɣöö deri jɛ car kä deri wä kɛ wä nhiam kɛ nhiam.

Ɛŋu mi̱ la cäŋ lɔ̱ŋä wec kɛɛliw kä Vietnam mi̱ dëë ŋa̱c ɛ ji̱ China tin laa ja̱l?

Cätkɛ min ca lat ni wän, ɛn Immigration of Vietnam /cɛ lät kɛ cäŋ lɔ̱ŋä mi dɔ̱ŋ. Ɛn wa̱nɛ mɛ ɛ cäŋ lɔ̱ŋä wec in tä kä Vietnam min dee ja̱a̱l ji̱ China ɛ guic:

 • Cäŋkä 1 ​​kä Pay Kɛl
 • Tet Holiday (ni̱n la tekɛ dääk kɛ cäŋ lɔ̱ŋä mëë pay tuɔɔk duŋni̱ ɣöö ni̱ ciaaŋ la tuɔɔkɛ kɛ Pay Kɛl kiɛ Pay Rɛw)
 • Cäŋ ti̱mä Kua̱ri Hung (Cäŋkä 10 kä pay in diɔ̱ɔ̱kdiɛn)
 • Cäŋ matdä nath (Pay Ŋuaan cäŋkä 30)
 • Cäŋ läätdä (Pay Dhie̱e̱c cäŋkä 1)
 • Cäŋ wec (2 kä Pay Bäŋuan)

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi cäŋ lɔ̱ŋä ti̱ti̱ tit rɛy cärädu mi go̱o̱ri ɣöö bi wä kä Vietnam. Mi go̱ri ɣöö bi visa jek kɛ cäŋ lɔ̱ŋä ɛmɛ, gɔaaɛ ɛn ɣöö bi ruac kɛ ram mi ŋäc lät kɛ ɣöö bɛ ji thiec kä bɛ ji moc kɛ ruac. Nɛmɛ bɛ ji̱ jakä ɣöö ba warɛgakdu kɛ kui̱ visa la̱t ɛ gɔaa kä ŋotdɛ deri wä kä Vietnam kɛ cäŋ in go̱o̱ri.

Ɛŋu mi deri visa jek kɛ pɛ̈th kä Vietnam kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China?

Mi̱ ci̱ ja̱l mi̱ pɛ̈th, ji̱ China tin laa ja̱l wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n dee kɛn visa mi̱ bi̱ wɔ̱ kä Vietnam jiäk kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ lät kɛ kɛ. Ɛjɛntni̱ ti̱ti̱ tekɛ dup ti̱ dëë lätni̱ visani̱ ti̱ pɛ̈th, kɛ thaakni̱ da̱ŋ ŋuaan, thaakni̱ da̱ŋ rɛw, kiɛ cäŋ kɛl. Ɛn la̱t ɛmɛ laa bëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ gɔaa kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin görkɛ ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam kɛ pɛ̈th kä /ci̱ kɛn gua̱a̱th in caa la̱th lät dee li̱ep.

Kɛ ɣöö bi visa jek kɛ pɛ̈th, bi ja̱a̱l tin la ji̱ China kɛ dup ti̱ti̱ guɔ̱ɔ̱r:

 • Ruac kɛ ram min lät kɛ ji: Min nhiam ɛ ɣöö bi ruac kɛ ram min lät kä Vietnam kɛ kui̱ visa kä intɛrnɛt kä bi kɛ la̱r lär kɛ kui̱ ja̱lu kɛ pɛ̈th. Bi kɛn ji nyuɔ̱th dup tin gör kɛ kä bi kɛ ji moc kɛ läri diaal tin gör kɛ.
 • Pay yiöwni tin kɔ̱ŋ: Cätkɛ min gör kɛn ɣöö bi visa tin lät kɛ pɛ̈th kuak ti ŋuan kɛnɛ lät ti ŋuan kä agent, la kɛn yiöw ti kɔ̱ŋ ɛ thöp kɛ kuic lätni ɛmɛ. Nɛy tin laa ja̱l kä China bi̱ kɛ dhil nhɔk ɛn ɣöö bi̱ kɛ yio̱w ti̱ti̱ thöp kɛ ɣöö bi̱ kɛ ku lɛ wɔ̱ kɛ visa mi̱ thia̱k.
 • Nyuɔ̱thni warɛgakni tin gör kɛ: Nɛy tin bëë kä China bi kɛ warɛgakni diaal tin gör kɛ thöp cet kɛ min ca lar ɛ visa category, kɛɛl kɛ warɛgakni tin gör kɛn kɛ kɛ pɛ̈th. Kä ɛn agent bɛ warɛgak ɛmɔ la̱t kɛ cäŋ kɛl, thaakni̱ da̱ŋ ŋuaan, kiɛ thaakni̱ da̱ŋ rɛw, ɛ wä kä min ca kuany.
 • Kämni visa du min thia̱k: Mi ci visa du min thia̱k thuɔ̱k, bi agent ji jäkä ji kɛ email. Kɛ kɔrɛ deri jɛ ka̱m raar kä deri jɛ la̱th lät kɛ ja̱lu kä Vietnam.

Ɛŋu mi görkɛ ɛ ji̱ China kɛ ɣöö ba visa wä la̱t kɛ kui̱ Vietnam?

Kɛ ɣöö biɛ kulɛ luäŋ kɛ gör visa kä Vietnam kɛ rɛy jɔam, bi nɛy tin la bëë kä China bi warɛgakni kɛnɛ ruacni ti̱ti̱ dhil rialikä:

 • Pathpɔr mi lät kɛ päth 6 mi ci lät kä tekɛ warɛgakni 2 ti ca gɔär – Passport du bɛ dhil lät kɛ päth 6 ɛ tuɔk ni cäŋ in göri ɣöö bi wä kä Vietnam. Kä bɛ tekɛ warɛgakni da̱ŋ rɛw ti ca gɔär piny kɛ kui̱ kä ɣöö ba visa stamp la̱th thi̱n.
 • Ruac kɛ kui̱du – Bi ciötdu kɛɛliw gɔ̱r piny, wut kiɛ ciekdu, cäŋ däpädu, gua̱a̱th dapädu, nämbär pathpɔrtädu, kɛnɛ wecdu. Guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö ruaacni̱ diaal tin ca gɔ̱r ɛ thuɔ̱k kä bi̱ kɛ wä kɛɛl kɛ tin ca gɔ̱r piny kä pa̱thpɔtdu.
 • Imel address mi thuɔ̱k – Bi warɛgak mi ca gɔär kɛ kuic visa kɛnɛ läri tin kɔ̱ŋ tin gɔw jek kɛ email, kɛ kui̱c ɛmɔ tit ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi email mi thuɔ̱k mi deri guic ni ciaŋ jek.
 • Kaad krɛdi̱t/debit mi lät – Ɛn e-visa thithtɛm kä Vietnam nhɔkɛ ni dup ti ŋuan ti deri yiöw thöp thin, cet kɛ Visa, Master, JCB, Diner Club, Amex, Union Pay, kɛnɛ ti ŋuan ti kɔ̱ŋ. Guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö card du tekɛ yio̱w ti ro̱ŋ kɛ kui̱ kä ɣöö bi yio̱w visa kulɛ thöp.
 • Gua̱a̱th gua̱th ciɛŋä min te rɛy Vietnam – Biɛ dhil la̱th lät ɛn ɣöö biɛ la̱th kä ɣötɛl kiɛ gua̱a̱th ciɛŋädu rɛy Vietnam. Nɛmɛ ɛ ŋuɔ̱t mi gör kɛ, kɛ kui̱c ɛmɔ guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi gua̱a̱th ciɛŋädu kɔn gɔ̱r piny ɛ ŋot kän i lät kɛ kui̱ visa ni tok.
 • Luɔt ja̱l – Ji̱ China tin laa bëë kä Vietnam dee kɛ wɔ̱ kä Vietnam kɛ kui̱ lätni̱ ti̱ gööl ciee kɛ ja̱l, la̱t, lät, kiɛ ŋi̱i̱c. La̱tdɛ ɛn ɣöö bi luɔt kä min bi wä thi̱n lat rɛy warɛgakä min ca gɔ̱r piny.
 • Cäŋ wä kɛnɛ cäŋ raar – Biɛ dhil la̱th lät ɛn ɣöö biɛ lar ɛn ɣöö biɛ wä raar kɛnɛ cäŋ raar kä Vietnam. Guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi tekɛ ca̱p ja̱l mi thuɔ̱k ɛ ŋot kän i wargak in göri ɣöö bi wä thin.
 • Gua̱th tin görkɛ wä thi̱n kɛnɛ gua̱th tin bä raar thi̱n – Ji̱ China tin laa ja̱l rɛy wec dee kɛn wä rɛy Vietnam kɛ dup ti̱ gööl, amäni̱ dup ria̱a̱y nhial, wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n, kɛnɛ dup yiëër. Ji̱n biɛ dhil la̱th gua̱a̱th in bi wä thi̱n kɛnɛ gua̱a̱th in bi wä raar thi̱n rɛy warɛgakä min ca gɔ̱r piny.
 • La̱t in lätdi thi̱n ɛn tämɛ – Min jɔakdiɛn, biɛ dhil la̱th lät ɛn tämɛ, amäni̱ ciöt kɛnɛ gua̱a̱th in lätdi thi̱n kɛnɛ nämbär tɛlɛpoonädu. Nɛmɛ ɛ min gör kɛ kä warɛgakni visa, kɛ kui̱c ɛmɔ guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi ruac ɛmɛ te thin.

Ɛŋu mi görkɛ ɛ ji̱ China i̱ ba la̱th lät kɛ kui̱ Visa Vietnam Online?

Kɛ ɣöö bi raan wä kä Vietnam wä gör kɛ rɛy jɔam, bi ja̱a̱l tin la ji̱ China ɛ go̱r ɛn ɣöö bi kɛn warɛgakni da̱ŋ rɛw ti gɔw la̱th lät—ɛ wargak mi ca gɔär piny kä data page kɛnɛ thurɛ mi pay tuɔk. Wargakni̱ ti̱ti̱ gɔwkɛ ɛlɔ̱ŋ kɛ ɣöö la kɛn ruaacni̱ tin caa gɔ̱a̱r piny rɛy warɛgakä min görkɛ visa ɛ nyoth kä la kɛn ɛ nyoth ɛn ɣöö ram min görkɛ visa ɛ thuɔ̱k.

Min görkɛ kɛ kui̱ I̱thkanni Kɔpi̱ kä Data Pathpɔr Pej

Kä i̱thkan kɔpi̱ duŋ pa̱thpɔr data page ɛ warɛgak mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ Vietnam visa appli̱këciɔn rɛy intɛrnɛtdä. Te rɛydɛ kɛ ruaacni̱ diaal tin ca lat kɛ kui̱ raam min görkɛ warɛgak, amäni̱ thurɛdɛ, ciötdɛ kɛɛliw, cäŋ däpädɛ, kɛnɛ nämbär pathpɔrädɛ. Ɛn wi̱ni̱ kɛn tin görkɛ kä kɔpi̱ in caa i̱thkan:

 • De kuɛn kä de jɔɔc: Kä warɛgak in ca gɔ̱r kä warɛgak data pathpɔr bɛ dhil kuɛn kä de jɔɔc. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö bi ruacni diaal dhil jɔɔc kä /cikɛ bi jɔɔc. Mi tekɛ gua̱th ti /ca de luäŋ kɛ kuën kiɛ ti /ca de luäŋ kɛ kuën, ɛn appli̱këciɔn dɔ̱ŋ ba lo̱k.
 • Pec in thuɔ̱k: Kä wargak in ca thɛm bɛ dhil tekɛ pec data pathpɔr kɛɛliw. Nɛmɛ matdɛ ni wargak mi ca gɔär kɛ kuic ran, wargak mi ca gɔär piny, kɛnɛ wargak tin kɔ̱ŋ tin te kɛ läri ti gɔw. La̱tdɛ ɛn ɣöö /thiɛlɛ gëëk kiɛ gëëk tin ca ŋok kä wargak.
 • ICAO Lines: Ɛn ICAO cɛ ŋuɔ̱t ti̱ caa la̱th lät kɛ kui̱i̱ thurɛni̱ tin laa la̱tkɛ kɛ kui̱i̱ ja̱l. Kä ŋuɔ̱t ti̱ti̱ cu määni̱ di̱tdɛ, biɛldɛ min te jɔkdɛ, kɛnɛ ta̱a̱ nhiamdɛ. Kä min ca thɛm kä wargak data pa̱thpɔr bɛ yi̱k tekɛ ICAO lines, tin la lät kɛ kui̱ kä ɣöö ba thurɛ ɛmɔ ŋa̱c i̱ ɛ thuɔ̱k.
 • Kä ca̱p pai̱li̱: Kä min ca thɛm bɛ yi̱k tekɛ PDF, JPEG, kiɛ JPG. Ti̱ti̱ kɛ kɛn tin ca nhɔk kärɔ̱ kɛ kui̱ kä ɣöö ba warɛgak ɛmɔ la̱th lät kɛnɛ ɣöö ba la̱tdɛ la̱t ɛ thia̱k.

Thurɛni̱ tin görkɛ kä ji̱ China

Ɛ /ci̱ mɔ laa min caa gɔ̱a̱r piny kä passport data page, nɛy tin laa ja̱l kä China laa görkɛ ɣöö bi̱ kɛ thurɛ mi̱ pay ben la̱th thi̱n. Thurɛ ɛmɛ lätdɛ ɛ la mi̱ nyooth ɣöö ɛ ram min görkɛ lät kä bɛ tekɛ tin görkɛ:

 • Thurɛ min thuɔ̱k kɛnɛ min pay tuɔɔk: Thurɛ min ca thur bɛ yi̱k tekɛ thurɛ mi pay tuɔk, mi ca ka̱m raar kɛ kɔr päthni da̱ŋ 6 tin ci wä. Nɛmɛ ɛ ɣöö ba ŋa̱c ɛn ɣöö ta̱a̱ raam min görkɛ lät bɛ pa̱a̱r kɛ ta̱a̱dɛ ɛntäämɛ kä bɛ cuɔ̱ŋ ɛ la mi̱ /caa de luäŋ kɛ lätni̱.
 • Mat kɛ warɛgak: Bi nhiam raam min gör lät rɛy thurɛkä bɛ dhil mat kɛ min te rɛy warɛgakä. Nɛmɛ ɛ ɣöö ba ŋa̱c ɛn ɣöö ram min görkɛ visa bɛ tekɛ ram min te rɛy passport.
 • Cuŋni kä thiɛl gëëk: Ram min gör lät bɛ guic ɛ cuŋ rɛy kamɛrä kä /cɛ gëëk bi la̱th. Nɛmɛ ɛ ɣöö /thiɛlɛ mi̱ ci̱ rɔal kiɛ mi̱ ci̱ nhiamdɛ gaŋ rɛy thurɛkä.
 • Pekdɛ kɛnɛ jɔkdɛ: Kä thurɛ min ca thur bɛ yi̱k tekɛ pek pathpɔrtä, min la 4x6cm. Jɛn bɛ yi̱k tekɛ biɛl mi̱ bo̱r kiɛ mi̱ ca moc kɛ biɛl mi̱ tɔt, kä bi̱ nhiam raam min görkɛ kulɛ naŋ 70-80% kä thurɛ.

Ɛn ɣöö deri visa Vietnam la̱th kä online kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China?

Ɛn tämɛ mi ci warɛgakni kɛnɛ ruacni diaal te thin, ɛ jɛn gua̱a̱th in bi wä kä Vietnam visa kɛ rɛy jɔam. Guurɛ dup ti̱ti̱ tin thia̱k kɛ ɣöö bi e-visa Vietnam kulɛ jiäk:

 • Ka̱a̱th 1: Wër kä wɛbthay in ŋa̱ckɛ kä Vietnam e-visa thithtɛm kä riet “Apply for e-visa”.
 • Ka̱a̱th 2: Gɔ̱ri wargak ni ruacdu kɛ kuicdu, min göri ɣöö bi wä, cäŋ in bi wä thin kɛnɛ gua̱th tin bi wä raar thin, kɛnɛ gua̱th tin bi wä thin kɛnɛ gua̱th tin bi wä raar thin.
 • Ka̱a̱th 3: La̱tdɛ wargak pathpɔrdu min ca thɛm kɛnɛ thurɛ mi pay tuɔk mi cäät kɛ pathpɔrdu.
 • Ka̱a̱th 4: Kämni yiöw visa kɛ läthdu lät kɛ credit/debit card du.
 • Ka̱a̱th 5: Liɛp email in ca gɔ̱r piny kɛnɛ warɛgak e-visa min ca gɔ̱r piny. Nɛmɛ la naŋɛ ni̱n da̱ŋ 2-3, duŋdɛ ɣöö tha̱a̱ŋ gua̱thni̱, la naŋkɛ ni̱n da̱ŋ dhie̱e̱c.
 • Ka̱a̱th 6: Print wargakdu min ci e-visa nhɔk kä biɛ nööŋ mi wi̱i̱ wä kä Vietnam.
 • Ka̱a̱th 7: Mi ci cop guäth in ca lar ɛn ɣöö bi wä thin, nyuthni warɛgak e-visa du, passport, kɛnɛ warɛgakni tin kɔ̱ŋ tin gör kɛ kä ram min lät kɛ kuic immigration. Mi ci ŋɔak diaal thuɔ̱k, bi e-visa stamp kä Vietnam jek kä bi wä rɛy wec.

Dɔkumɛni̱ kɔ̱kiɛn dɔ̱ŋ ba kɛ go̱r kɛ kui̱ lätni̱ tin /ci̱ tɔ̱a̱ ji̱ ja̱l

Kä min la ji̱ China tin laa bëë kä Vietnam kɛ kui̱ ja̱l laa görkɛ ni̱ ɣöö bi̱ kɛ warɛgak mi̱ cɔali̱ Vietnam e-visa go̱r, nɛy tin laa ja̱l kɛ kui̱i̱ lätni̱ kɔ̱kiɛn, ciee kɛ lät, la̱t, kiɛ ŋi̱i̱c, dee kɛn warɛgakni̱ ti̱ kɔ̱ŋ go̱r ti̱ nyooth ɣöö ci̱ kɛ wɔ̱. Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi ruac kɛ ji muktäpkä kiɛ ji muktäpkä/duel gɔärä kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö te kɛ warɛgakni diaal tin gör kɛ ɛ ŋot kän i wä lät kä Vietnam visa kɛ rɛy jɔam.

Wër kä Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p in caa lɛy ɛn ɣöö bi̱ naath wä thi̱n

Kɛ jɔakdɛ, ɛ mi̱ gɔaa ɛn ɣöö ba ŋa̱c ɛn ɣöö ji̱ China tin laa bëë ja̱l bi̱ kɛ wɔ̱ rɛy Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p in caa lɛy mi̱ caa gɔ̱r rɛy warɛgakädiɛn in caa ka̱m raar ɛ la e-visa. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö mi ci e-visa gɔ̱r kɛ ɣöö bi wä kä Vietnam kɛ rɛy wec, /ciɛ de wä rɛy wec kiɛ rɛy yiëër. Mi̱ /ka̱n ŋuɔ̱t ti̱ti̱ guɔ̱ɔ̱r derɛ naath lo̱k ɛn ɣöö bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam.

Ɛn ɣöö deri Vietnam E-Visa ŋa̱c i̱di kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China?

Kɛ kɔr kä mëë ci̱ kɛn warɛgakni̱ tin görkɛ kulɛ la̱th rɛy intɛrnɛtdä kä ci̱ kɛn warɛgakni̱ diaal tin görkɛ la̱th thi̱n, bi̱ ji̱ China tin laa bëë ja̱l kä Vietnam ku lɛ guic ɛn ɣöö ci̱ e-visadiɛn thuɔ̱k. Ɛ jɛn duɔ̱ɔ̱p in deri lät kɛ jɛ:

 • Guɛc wɛbthay kä muktäp in lät kɛ kui̱ nɛɛni tin kɔ̱ŋ kä Vietnam.
 • Kämni jɛ raar kä “Check Status” min te rɛy warɛgakä.
 • Gɔ̱ri kɔd appli̱këciɔn kɛnɛ email address min ca la̱th lät kɛ gua̱a̱th in lätdi appli̱këciɔn.
 • Riet “Search” kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö te e-visa du.

Mi ci te kɛ mi ci jääny kiɛ te kɛ mi ci jiäk kä applikɛciɔn, ba ta̱a̱dɛ nyɔk kɛ läth lät kɛ min ca lar. Ɛ gɔaa ɛn ɣöö deri ta̱a̱dɛ guic ni ciaŋ kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö lät tin gör kɛ lät ɛ gɔaa.

Ɛŋu mi ba la̱t kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China kɛ ɣöö bikɛ wä nhiam kɛ kui̱ kä ɣöö bikɛ wä nhiam kɛ kui̱ visa?

ji̱n ŋäci jɛ ɛn ɣöö /ciɛ visa diaal tin ca nhɔk ɛ kumɛ Vietnam? Kä kua̱r tekɛ ŋuɔ̱t kɛnɛ dup tin ba guic kɛnɛ ɣöö ba lar i̱ ba nhɔk kiɛ ba lo̱k ɛn ɣöö ba raan thiec kɛ visa. Nɛmɛ derɛ naath jakä jiäk lɔcdiɛn kä derɛ naath jakä jiäk lɔcdiɛn, ɛlɔ̱ŋ nɛy tin pɛ̈th kiɛ /ci̱ la̱tdɛ ŋäc.

Duŋni̱ ɣöö /cu diɛɛr, tëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ deri̱ ji̱ luäk kɛ ji̱ Vietnam visa mi̱ /thiɛl riɛk kä deri̱ jɛ nhɔk. Kɛ ɣöö biɛ kulɛ rep ɛn ɣöö ba visa-du nhɔk, nɛmɛ ɛ jɛn ca̱p in dee ji̱ China tin laa bëë wi̱i̱ni̱ tin kɔ̱ŋ guɔ̱ɔ̱r:

Nyuɔ̱th ruac mi thuɔ̱k kä thuɔ̱k:

Kɛl kä tin la jak naath kä lo̱k visa ɛ ɣöö /thiɛlɛ ruac mi ca gɔ̱r piny kiɛ /thiɛlɛ mi ca gɔ̱r piny kä wargak. Nɛy tin laa ja̱l kä China bi̱ kɛn ɛ dhil guic ɛn ɣöö ruaacni̱ diaal tin caa la̱th lät kɛ thuɔ̱ɔ̱k kä bi̱ kɛ rɔ̱ mat kɛ warɛgakni̱ tin caa ka̱m raar. Ɛni̱ mi̱ ci̱ rɔ gɛr derɛ naath jakä lo̱k appli̱këciɔn. Mi ci lät kɛ agent, deri jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö bi ruacdu diaal guic ɛ gɔaa kä ba kɛ guic ɛ ŋot käni warɛgak ni la̱th lät.

Nyuɔ̱thni warɛgakni diaal tin gör kɛ:

Min dɔ̱diɛn mi̱ bum mi̱ de̱e̱ ji̱ jakä bi̱ lät ɛ gɔaa kɛ kui̱ visa ɛ ɣöö bi̱ warɛgakni̱ diaal tin görkɛ kulɛ thöp. Nɛy tin laa ja̱l kä China bi̱ kɛn warɛgakni̱ tin görkɛ ku lɛ ŋa̱c kɛ kui̱i̱ visa category kä bi̱ kɛn ɛ dhil la̱th lät kɛ duɔ̱ɔ̱p in lot rɔ. Ɛn agent derɛ ji luäk kɛ nɛmɛ kɛ läthdu warɛgakni tin gör kɛ kä deri jɛ guic ɛ gɔaa ɛ ŋot käni kɛ ni la̱th lät.

Gɔ̱ri jɛ a gɔaa kɛ nhiam:

Ɛ mi gɔaa ɛlɔŋ ɛn ɣöö bi visa Vietnam läth lät kɛ nhiam kɛ ɣöö bi rɔ /thiɛl mi ci jiäk kɛ minitni tin jɔak kiɛ /ci bi lɛ ŋot kɛ mi ci jiäk. Nɛmɛ bɛ ji moc kɛ gua̱th mi ro̱ŋ kɛ ɣöö bi lät tin gör kɛ thuɔ̱k kä bi warɛgakni ti kɔ̱ŋ thöp mi gör kɛ. Mi ci warɛgak gɔ̱r kɛ nhiam bɛ ji moc kɛ gua̱a̱th mi de ji wä thin kɛ kui̱ intɛrbie̱wä (mi göri jɛ) kä embassy.

Lätni lät kɛ kui̱ visa Vietnam rɛy jɔam:

Duɔ̱ɔ̱p in gɔaa in deri̱ rep ni ɣöö deri̱ visa la̱th lät ɛ ɣöö deri̱ lät kɛ agent kɛ kui̱ visa Vietnam rɛy jɔam. Ɛjɛntni̱ ti̱ti̱ tekɛ kɛ run ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ lät kɛ kui̱ lätni̱ visani̱ kä ŋäc kɛn ŋuɔ̱t kɛnɛ ŋuɔ̱t wec. Bi kɛn ji nyuɔ̱th lät diaal, ɛ tuɔɔk ni kä ɣöö bi wargak gɔ̱r piny ɛ wä kä ɣöö bi warɛgakni tin gör kɛ thöp, bi kɛn ɛ ŋa̱c ɛn ɣöö lät diaal te kɛ luɔt kɛ ɣöö bi warɛgakni läth lät ɛ gɔaa.

Tëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dee ji̱ China tin laa ja̱l kɛ visa jiäk kä Vietnam ɛ thiɛl riɛk, kɛ gua̱a̱thdɛ, kä dee kɛn ɛ nhɔk?

Ɛn tämɛ, biɛ dhil thiec – tëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dee ji̱ China tin laa bëë ja̱l ku lɛ jiäk ni̱ visa kä Vietnam ɛ thiɛl riɛk, kɛ gua̱a̱thdɛ, kä dëë jɛ nhɔk? Luɔcdɛ ɛ ɣöö! Mi lätdi kɛ agent kɛ kui̱ visa Vietnam du kɛ rɛy jɔam, deri lät ti̱ti̱ diaal jek kɛnɛ tin kɔ̱ŋ.

 • Simple form: Min nhiam in deri lät kɛ kuic visa ɛ ɣöö deri wargak thiec. Nɛmɛ derɛ ji̱ moc kɛ diw kä derɛ gua̱a̱th naŋ, ɛlɔ̱ŋ mi̱ /ciɛ thok ji̱ Vietnam ŋäc. Duŋdɛ ɣöö, mi ci raan lät kä ji, bi kɛ ji moc kɛ wargak mi thia̱k mi deri jek kä deri gɔär thin. Nɛmɛ bɛ nyoth ɛn ɣöö appli̱këciɔn du thiɛlɛ mi̱ ci̱ rɔ gɛr kä bɛ tekɛ baŋ ti̱ ŋuan ti̱ ba nhɔk.
 • Wargakni tin thia̱k kɛ läth lät: Kɛ kɛɛl kɛ warɛgakni tin gör kɛ läth lät, bi dhil te kɛ warɛgakni ti kɔ̱ŋ ti cät kɛ pathpɔr, warɛgakni ja̱lu, kɛnɛ warɛgakni tin nyoth ɣöö bi cieŋ. Ruuli̱ kɛnɛ riali̱ warɛgakni ti̱ti̱ i̱kä derɛ la la̱t mi̱ bɛc bɛc. Duŋdɛ ɣöö kɛ luäk kä agent, deri warɛgakni ti̱ti̱ la̱th kä wɛbthaydiɛn kɛ pɛ̈th, kä deri lät diaal jakä pɛ̈th kä deri lät ɛ thia̱k.
 • Luäk mäthni: Gɔ̱ri visa derɛ ji moc riɛk, ɛlɔ̱ŋ mi lätdi jɛ kɛ nhiam. Kä gua̱th tin ce̱tkɛ tɔ̱tɔ̱, mi tekɛ ram mi bi ji̱ bo̱th kä bi ji̱ luäk, derɛ wi̱cmuɔ̱ɔ̱n jakä gɔaa. Hiring agent kɛ kui̱ Vietnam visa du kɛ rɛy jɔam bɛ ji nyoth ɛn ɣöö te kɛ gua̱th mi de ji̱ luäk kä de ji̱ luäk kɛ thiecni diaal kä de ji moc kɛ dup tin gör kɛ.
 • Hass-free experience: Mi ci raan lät kä agent, biɛ jek ɛn ɣöö deri lät tin gör kɛ visa lät kä ram mi dɔ̱ŋ. Nɛmɛ lotdɛ ni ɣöö /ciɛ bi diɛɛr kɛ ŋäc ŋuɔ̱tni kɛnɛ tin ca la̱th lät ɛ kumɛ Vietnam. Kä agent bɛ ŋɔak diaal tiit kɛ kui̱du, bɛ lät diaal jakä thiɛl riɛk kɛnɛ thiɛl diɛɛr.
 • 99.9% successful rate: Kɛl kä tin gɔw tin deri lät kɛ agent kɛ kui̱ lätni visa Vietnam ɛ jɛn ɣöö ci kɛn lät ɛ gɔaa. Cätkɛ min ŋäc kɛn ŋuɔ̱t kɛnɛ ŋuɔ̱t wec a gɔaa, ŋäc kɛn min deri lät kɛ ɣöö ba warɛgakdu min gör kɛ visa nhɔk. Nɛmɛ bɛ ji moc mal rɛy cärä kä bɛ ji kän kä tin /ca ŋäc i̱ ba warɛgakdu nhɔk kiɛ ba lo̱k.

Ɛŋu mi deri lät kɛ kui̱ nɛɛni tin la bëë kä China kɛ kɔr kä mi ci Visa approval jek?

Kɛ kɔr kä mëë ci̱ visadu kulɛ jiäk, tëë kɛ ti̱ tɔt ti̱ dëë la̱t ɛ ji̱ China tin laa bëë ja̱l kɛ ɣöö bi̱ kɛ ku lɛ cop kä Vietnam. Nɛmɛ ɛ jɛn checklist min ba ji̱ nyuɔ̱th:

 • Guɛc visa du kä rɛɛw: Min nhiam kä min di̱t ni jɛn, ɛ ɣöö bi visa du guic ni rɛɛw kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c ɛn ɣöö thiɛlɛ mi ci jiäk kiɛ mi ci jiäk. Ɛni̱ ruac mi jiäk kä visa du derɛ ji̱ moc riɛk mi ci cop, kɛ kui̱c ɛmɔ gɔaaɛ ɛn ɣöö biɛ käp kä biɛ riali̱kä ɛ ŋot kän i wä ja̱l.
 • Gɔ̱ri warɛgakni visa du: Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi warɛgakni visa du ka̱m raar kä bi jɛ te kɛɛl kɛ ji ni ciaŋ mi wä ji. Biɛ dhil nyoth mi ci cop kä Vietnam, kɛ kui̱c ɛmɔ guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi te kɛ wargak mi ca gɔär piny tetdä.
 • Ŋäc ni rɔ kɛ tin gör kɛ wä rɛy wec: Ɛ ŋot käni wä kä Vietnam, bi ja̱a̱l tin la ji̱ China rɔ̱ dhil ŋa̱c bä kɛ tin gör kɛ wä rɛy wec tin ca la̱th ɛ kumɛ Vietnam. Nɛmɛ matdɛ ni ɣöö bi te kɛ pathpɔr mi lät kɛ päth 6 ti ci duɔth, ticket mi deri loc thin kiɛ ticket mi deri wä nhiam, kɛnɛ yiöw ti ro̱ŋ ti deri wä thin kä Vietnam.
 • Riali̱ warɛgakniku ikä: Ɛ /ci mɔ a visa, gɔaaɛ ɛn ɣöö bi warɛgakni diaal tin gör kɛ kuic ja̱lu wä kä Vietnam te kɛ kɛ. Nɛmɛ derɛ tekɛ gua̱a̱th in bi wä thi̱n kä ɣötɛli̱, ja̱lu, kɛnɛ inthɔ̱ranci̱ ja̱lu, kɛnɛ tin kɔ̱kiɛn. Ɛ gɔaa bä ɛn ɣöö bi tekɛ warɛgak mi ca gɔär piny kɛnɛ visa mi ci tuɔk.
 • Riali̱ ja̱lu i̱kä kä riey nhial: Min jɔakdiɛn, guic ɛ gɔaa ɛn ɣöö bi ja̱lu rialikä kä riey nhial ɛ wä kä gua̱a̱th in bi wä thi̱n kä Vietnam. Ji̱n deri rialikä kɛ kui̱ kä ɣöö ba ji̱ naŋ kä riey nhial kiɛ deri thurbil naŋ kɛ nhiam kɛ ɣöö /ca ji̱ bi̱ moc kɛ riɛk kiɛ bi̱ yio̱w ti ŋuan yuɔr piny.

Thiecni̱ tin di̱t tin caa thiec kɛ kui̱ ji̱ China tin ci̱ E-Visa la̱th kä Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p in tä kä wɛbthaay kumɛ

1. Ɛŋu mi deri lät mi ci vietnam e-visa statusdä thuɔ̱k kɛ cäŋ in bä jiɛn thin?

Kä min jiäk ɛ jɛn ɣöö, tëë kɛ gua̱th ti̱ ci̱ ji̱ China tin laa ja̱l wi̱i̱ni̱ ti̱ kɔ̱ŋ thiec kɛ e-visa kä caa kɛ ba̱ny piny kɛ ɣöö baa ta̱a̱diɛn kulɛ guic kɛ gua̱a̱th in thia̱k kɛ cäŋ in bi̱ kɛn ɛ jiɛɛn thi̱n. Nɛmɛ derɛ naath jakä jiäk lɔcdiɛn, ɛlɔ̱ŋ mi ci cäŋ in bi jiɛɛn kɛ naath thia̱k.

Rɛy kä nɛmɛ, la nɛy ɛ lar ɛn ɣöö bi̱ ji̱ China tin laa bëë wi̱i̱ni̱ tin kɔ̱ŋ ruac kɛ ram mi̱ ŋa̱ckɛ kiɛ bi̱ kɛ warɛgak gɔ̱r kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö bi̱ kɛ ku lɛ luäk. Ɛjɛntni̱ ti̱ti̱ tekɛ kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ ruac kɛ ji̱ Vietnam Immigration Department kä de kɛn ji̱ luäk kɛ pɛ̈th kɛ läth e-visa du. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti kɔ̱ŋ ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ.

2. Ɣän bä ruac in ca gɔ̱r piny kä e-visa ɛmɛ riali̱kä i̱di̱?

Kä duer derɛ tuɔk, kä mi ci ruac mi jiäk la̱th kä warɛgak e-visa, /cu dual. Min nhiam in deri la̱t ɛ ɣöö deri ruac kɛ ji muktäpkä kiɛ deri jäk kä email kä info@vietnammimigration.org kɛ ɣöö deri ji̱ luäk.

Bi kɛn ji moc kɛ ŋäc kɛ dup tin deri lät ni ɣöö bi ruac ɛmɔ rialikä. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ, kä dɔ̱ŋ derɛ gua̱a̱th naŋ kɛ ɣöö ba min ca gɛr la̱t.

3. Tëë kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dëë lätni̱ e-visa?

Cätdɛ kɛ riali̱ ruaacni̱ tin /ci̱ gɔw i̱kä, mi̱ go̱o̱ri ɣöö biɛ gɛr kä warɛgak e-visa, biɛ dhil la̱th kä ram mi ŋäc lät kiɛ biɛ dhil gɔ̱r kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö biɛ luäk.

Bi kɛn ji moc kɛ ŋäc kɛ dup tin deri lät ni jɛ kä bi kɛ ji moc kɛ dup tin deri lät ni jɛ. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ, kä dɔ̱ŋ derɛ gua̱a̱th naŋ kɛ ɣöö ba min ca gɛr la̱t.

4. Kä mi cä cop kɛ nhiam kä cäŋ in ca gɔ̱r kä warɛgak e-visa?

Ɛ mi gɔaa ɛn ɣöö bi cäŋ in bi ben thin ti ca gɔ̱r piny kä warɛgak e-visa. Mi ci cop kä Vietnam kɛ nhiam kä cäŋ in ca lar, deri rik jek kä immigration checkpoint.

Rɛy kä nɛmɛ, la nɛy ɛ lar ɛn ɣöö bi̱ nɛy tin laa ja̱l kä China ruac kɛ ram mi̱ ŋa̱ckɛ kiɛ bi̱ kɛ warɛgak gɔ̱r kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö bi̱ kɛ ji̱ luäk. Bi kɛn ji̱ nyuɔ̱th duɔ̱ɔ̱p in deri cäŋ in bi cop thi̱n gɛr kä e-visa du, kä dɔ̱ŋ derɛ tekɛ yio̱w ti deri yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ.

5. Ɣän bä port in wä kɛ naath rɛy warɛgakä e-visa gɛr i̱di̱?

Tha̱a̱ŋ gua̱thni̱, la ca̱r ɛ gɛr, kä dɔ̱ŋ deri̱ wä rɛy Vietnam kɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dɔ̱ŋ mi̱ /ci̱ mɔ a min ca gɔ̱r kä e-visa appli̱këciɔn. Rɛy kä nɛmɛ, bi dhil ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ bi warɛgak gɔ̱r kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö ba ji̱ luäk.

Bi kɛn ji moc kɛ ŋäc kɛ dup tin deri lät kɛ kuic entry port kä e-visa du. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ, kä dɔ̱ŋ derɛ gua̱a̱th naŋ kɛ ɣöö ba min ca gɛr la̱t.

6. Ɛŋu mi de ji China ɛ la̱t mi gör kɛn ɣöö ba ruacdiɛn gɛr kɛ kɔr kä mi ci kɛn warɛgakni e-visa thöp?

Mi ci jɛ ŋa̱c ɛn ɣöö go̱ri ɣöö bi ruacdu gɛr kä wargak e-visa kɛ kɔr kä mi ci jɛ la̱th kä wɛbthay kumɛ, min nhiam in deri lät ɛ ɣöö deri ruac kɛ ram mi ŋäc lät kiɛ deri email kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö bi ji luäk.

Bi kɛn ji nyuɔ̱th dup tin deri lät ni jɛ kä bi kɛ ji moc kɛ warɛgakni tin gör kɛ rialikä. Duŋdɛ ɣöö, titdɛ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ tekɛ yio̱w ti ba yuɔr piny kɛ kui̱ la̱t ɛmɛ, kä dɔ̱ŋ derɛ gua̱a̱th naŋ kɛ ɣöö ba min ca gɛr la̱t.

Ŋok kä duɔ̱r pi̱ny

Ji̱ China tin laa ja̱l wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n dee kɛn pek lätni̱kiɛn tin laa lät kɛ ji̱ Vietnam jakä wɔ̱ nhiam kɛ la̱tdiɛn kɛ agent mi̱ laa lät kɛ naath kɛ kui̱i̱ visa Vietnam in tä rɛy jɔam. Nɛmɛ /cɛ bi̱ jakä ɣöö /thiɛlɛ riɛk kä ba nhɔk kärɔa duŋni̱ ɣöö bɛ gua̱a̱th kɛnɛ buɔ̱m jakä gaŋ. Mi̱ ci̱ ja̱l mi̱ pɛ̈th, kɛn ji̱ la̱t ti̱ti̱ tekɛ dup ti̱ dëë lätni̱ visani̱ ti̱ pɛ̈th, min bi̱ ja̱a̱l ji̱ China jakä thia̱k kɛ visa mi̱ bi̱ kɛ wɔ̱ kä Vietnam. Bä, /cu jɛ pa̱l ɣöö /thiɛl ŋäcä kɛnɛ jiäk lɔaac kɛ kui̱ la̱t visa bɛ ji̱ pën ja̱l rɛy wec in gɔaa in cɔali̱ Vietnam. Hire an agent kä nhɔki ja̱l mi thiɛl diɛɛr kɛnɛ ja̱l mi gɔaa.

Tim duɔ̱r:

Kä thiec e-visa kä Vietnam kɛ rɛy wɛbthaytä kumɛ derɛ la mi gɔaa kä thiɛlɛ mi bɛc bɛc. Duŋdɛ ɣöö, mi te kɛ mi ci jiäk kiɛ mi go̱ri ɣöö bi gɛri kä warɛgakdu, gɔaaɛ ɛn ɣöö deri thiec kä ram mi ŋäc lät kiɛ deri jäk kä info@vietnamimmigration.org kɛ ɣöö deri jɛ luäk. Kä min dɔ̱ŋ bɛ tekɛ yio̱w ti̱ ba naŋ thi̱n, jɛn bɛ ja̱l jakä gɔaa kä /thiɛlɛ mi̱ bɛc mi̱ bi̱ tuɔɔk kä ji̱ China tin laa ja̱l. Bä, /cuɛ tekɛ mi̱ tɔt mi̱ bi̱ ji̱ jakä jiäk lɔcdu kɛ ja̱l rɛy gɔɔyä Vietnam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Dikon Vietnam ta un Destinashon Mester Bishitá pa Turistanan Chines Vietnam tin hopi di ofresé na su bishitantenan. E ta un pais sigur i amistoso, ku un tasa abou di kriminalidat, hasiendo e un destinashon ideal pa biaheronan so, famianan i gruponan.

Akin et kaukolan ya bisitaen na saray turista ya taga-tsik so Vietnam Dakel so niiter na Vietnam ed saray bisita to. Saya so maligen tan makaaro a bansa, ya abeba so krimen, kanian saya so sankaabigan a destinasyon parad saray manbiabiahe a bukor, pamilya, tan grupo.

Цæмæн у Вьетнам æнæмæнгхъæуæг бынат китайаг туристтæн Вьетнамæн йæ уазæгæн бирæ цыдæртæ ис. Уый у æдас æмæ хæларзæрдæ бæстæ, фыдракæндты нымæц ныллæг у, æмæ уый тыххæй у идеалон бынат иунæгæй бæлццæттæн, бинонтæн æмæ къордтæн.

Perqué Vietnam es una destinacion obligatòria pels toristas chineses Vietnam a fòrça a ofrir a sos visitors. Es un país segur e amical, amb un taus de criminalitat bas, çò que ne fa una destinacion ideala pels viatjaires en solitari, las familhas e los grops.

Kubayini i-Vietnam iyindawo ekufuze ivakatjhelwe bavakatjhi be-China I-Vietnam inezinto ezinengi ezingakunikela iimvakatjhi zayo. Yinarha ephephileko nenobungani, enezinga eliphasi lobulelesi, okwenza bona ibe yindawo ehle yabantu abahamba bodwa, imindeni, namaqembu.

Ngei Vietnam iri nzvimbo inofanira kushanyira kune vashanyi vekuChina Vietnam ine zvakawanda zvekupa kune vashanyi vayo. Inyika yakachengeteka uye ine ushamwari, ine nhamba shoma yemhosva, ichiita kuti ive nzvimbo yakanaka yekuenda kune vanofamba vega, mhuri, uye mapoka.