May 5, 2021
Blog

Consulate of Slovenia in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Slovenia in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Slovenia in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Slovenia in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Slovenia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Slovenia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Slovenia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.