April 26, 2021
Blog

Consulate of Uganda in Hanoi, Vietnam

Consulate of Uganda in Hanoi City, Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

Do you want to find contact information of the Consulate of Uganda in Hanoi capital of Vietnam ?

We would like to inform there is NO Consulate of Uganda in Hanoi capital of Vietnam

Here is the nearest location of the Embassy of Uganda from Vietnam : Embassy of Uganda in Beijing, China.

TAGS Uganda
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uganda Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uganda vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.