May 5, 2021
Blog

Consulate of Zambia in Da Nang City, Vietnam

Consulate of Zambia in Da Nang City

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

There is no Consulate of Zambia in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is no Embassy of Zambia in Hanoi capital city of Vietnam.

TAGS Zambia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Zambia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Zambia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.