June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Nghe An Province

Construction Department of Nghe An Province

  • Address : 08 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province
  • Phone : (0238) 384 4691
  • Fax : (0238) 3590 177
  • Email : xd@nghean.gov.vn
  • Website : http://xaydung.nghean.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/X9xJa9xBwU7BFVQr8
TAGS Nghe An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 08 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 384 4691 Fax : (0238) 3590 177 Email : xd@nghean.gov.

Health Department Of Nghe An Province Address : 18 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Sở Y Tế Nghệ An
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : Số 18 phố Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Transportation Department of Nghe An Province Address : 47 Le Hong Phong Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 47 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Nghe An province Address : 12 Truong Thi street, Vinh city, Nghe An province Phone : (0238) 3592 021 Fax : (0238) 3567574 Email : ldtbxh@nghean.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 12 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3592 021 Fax : (0238) 3567574 Email : ldtbxh@nghean.gov.

Department of Planning & Investment in Nghe An province Address : 20 Truong Thi street, Vinh city, Nghe An province Phone : (0238) 3844 636 Fax : (0238) 3844 974 Email : khdt@nghean.gov.

Nghe An province ▹ Business Registration Office in Nghe An province Address : 20 Truong Thi street, Vinh city, Nghe An province Phone : (0238) 3566 886 Email : dkkd@khdt.nghean.