May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Hòa Séc (Czech) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Cộng Hòa Séc (Czech) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) và Lãnh Sự Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại thành phố Hải Phòng.

Đại Sứ Quán Cộng Hòa Séc (Czech) tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A