May 10, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Kyrgyzstan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Kyrgyzstan