April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Oman tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Oman tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Oman hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Oman tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Oman
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Oman in Hanoi Address : 74 Trich Sai Street, Tay Ho District, Hanoi City, Vietnam. Phone : 024 3759 2700 | in Hanoi : 3759 2700 | outside Hanoi : 024  3759 2700 | outside Vietnam 0084 24 3759 2700 Fax: 024 3753 6666 Email: hanoi@mofa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Oman 🇴🇲? In Oman, there is currently no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Oman 🇴🇲. Options for citizens of Oman getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.