April 23, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.