Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành

Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Uruguay Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

1