May 11, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Uruguay tại Thành Phố Đà Nẵng

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Uruguay tại thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Uruguay tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Uruguay hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Uruguay tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Uruguay tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).