April 24, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Vanuatu tại TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Vanuatu
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Vanuatu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Vanuatu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Below are the requirements you need to comply when applying for a Vietnam e-visa for citizens of Vanuatu: A clear digital copy of a passport-sized photo showing your face. The photo must have a white background.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Vanuatu 🇻🇺? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Vanuatu at this moment. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries.