Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Vanuatu tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh

Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Vanuatu tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Vanuatu hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Vanuatu tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Vanuatu tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi hiện có

Tổng Lãnh Sự Quán Vanuatu tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Vanuatu Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Vanuatu vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1