May 8, 2021
Blog

Embassy of Ghana in Da Nang City, Vietnam

There is NO Embassy of Ghana in Da Nang City, Vietnam.

Also, there is NO Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Ghana in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Ghana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Ghana in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Ghana in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Ghana in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Ghana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Ghana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.