May 9, 2021
Blog

Embassy of Macedonia in Da Nang City, Vietnam

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Macedonia in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Macedonia in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Macedonia in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Macedonia
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Macedonia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Macedonia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.