May 8, 2021
Blog

Embassy of Montenegro in Da Nang City, Vietnam

We would like to inform there is NO Embassy of Montenegro in Da Nang City, also, there is NO Embassy of Montenegro in Hanoi capital city of Vietnam.

Embassy of Montenegro in Da Nang

  • Chancery of the Embassy : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A
TAGS Montenegro
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Montenegro Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Montenegro vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.