April 22, 2021
Blog

Embassy of Uzbekistan in Ho Chi Minh City, Vietnam

Embassy of Uzbekistan in Ho Chi Minh City (HCMC)

  • Address : N/A
  • Working hours : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is NO Embassy of Uzbekistan in Ho Chi Minh city (HCMC)

👉 Do you want to find the Honorary Consulate of Uzbekistan in Hanoi instead ?

Please note : There is NO Embassy of Uzbekistan in Hanoi. The nearest location of the Embassy of Uzbekistan from Vietnam : Embassy of Uzbekistan in Jakarta, Indonesia.

TAGS Uzbekistan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Uzbekistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Uzbekistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.