April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Anh 🇬🇧
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Anh 🇬🇧 Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD 🇬🇧 Điện thoại: 020 7937 1912 Fax: 027 565 3853 (văn phòng) hoặc 0207 937 6108 (lãnh sự) Email: vanphong@vietnamembassy.org.