Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Anh (UK) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP

Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự

Đại Sứ Quán Anh (UK) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Anh (UK) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Anh (UK) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Anh (UK) tại

Tổng Lãnh Sự Quán Anh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Anh tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Anh Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Anh:

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Anh 🇬🇧 Địa chỉ: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD 🇬🇧 Điện thoại: 020 7937 1912 Fax: 027 565 3853 (văn phòng) hoặc 0207 937 6108 (lãnh sự) Email: vanphong@vietnamembassy.org.

1