April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Áo (Austria) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Áo (Austria) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Áo (Austria) tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Áo (Austria) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN
ĐSQVN tại Áo 🇦🇹
April 26, 2020

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Áo 🇦🇹 Địa chỉ: Felix – Mottl Strasse 20, 1190 Vienna, Republic of Austria 🇦🇹 Điện thoại: +43-1-368075510 Fax: +43-1-3680754 Email: office@vietnamembassy.at Website: https://vnembassy-vienna.