April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Brunei tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Brunei tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Brunei hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội.

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Brunei tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Brunei 🇧🇳 Địa chỉ: Số 9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, BA-2312, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 🇧🇳 Điện thoại: (+673) 2651580 Fax: (+673) 2651574 Email: vnembassy@yahoo.com Website : https://vnembassy-darussalam.