May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Dominica