Vài dòng về Dominica Dominica tên chính thức là Khối Thịnh Vượng Chung Dominica (Commonwealth of Dominica), là một quốc đảo ở Tây Ấn. Thủ đô là Roseau, nằm ở phía Tây của quốc đảo Dominica.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán

Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh

Đại Sứ Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Tổng Lãnh Sự Quán Cộng Đồng Thịnh Vượng Dominica Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng đồng Thịnh Vượng Dominica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1