May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Eswatini (Swaziland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Eswatini (Swaziland) tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Eswatini (Swaziland) tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

TAGS Eswatini