April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Kuwait tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kuwait hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Kuwait tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Kuwait tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Kuwait tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).