May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Malta tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

TAGS Malta
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of Malta in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 12th floor, Petro Vietnam Tower, 1-5 Le Duan street, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 12:00 | 13:30 – 17:30 Phone : (028) 5404 6868 Fax : (028) 5404 6969 Email : Malta.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malta Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malta vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.