Sơ lược về Malta Malta là một quốc đảo nằm ở biển Địa Trung Hải. Diện tích Malta tuy nhỏ nhưng quan trọng về mặt chiến lược.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Malta tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Malta tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Malta tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Malta tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Malta hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Malta gần Việt Nam là Văn

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Malta Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Malta vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1