May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Nam Phi (South Africa) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Nam Phi (South Africa) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 19 Phung Khac Khoan street, Da Kao ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3823 8556 Fax : (028) 3823 8557 Email : savisa2009@gmail.