May 5, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Phần Lan (Finland) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Phần Lan (Finland) tại thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Phần Lan (Finland) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Phần Lan (Finland) tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Finland