May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Sao Tome and Principe hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Sao Tome and Principe tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Sao Tome and Principe tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.