May 6, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Đà Nẵng

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate of Turkmenistan in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A There is no Consulate of Turkmenistan in Da Nang City, Vietnam. Also, there is no Embassy of Turkmenistan in Hanoi capital city of Vietnam.

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Turkmenistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Turkmenistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.