Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Turkmenistan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Turkmenistan tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Turkmenistan tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Turkmenistan gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Turkmenistan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Turkmenistan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1