June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Nghe An

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Nghe An, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3701S – Phan Boi Chau – Vinh – Nghe An

 • Location : 72 Phan Boi Chau street, Le Loi ward, Vinh city, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3846 751
 • Fax : (0238) 3846 704
 • Email : dangkiemnghean@gmail.com
 • Website : https://dangkiemnghean.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/gnGhECofeRG7Q8yu8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3702S – Thai Hoa – Nghe An

 • Location : Dong Hai hamlet, Dong Hieu commune, Thai Hoa town, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3962 728
 • Fax : (0238) 3962 727
 • Email: dangkiemnghean@gmail.com
 • Website : https://dangkiemnghean.com/
 • Google map : https://goo.gl/maps/Tho8mFStYRynRx2y8

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3703D – Nghi Loc – Nghe An

 • Location : Km 6 National Highway 46, Nghi Thach commune, Nghi Loc district, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3618 999
 • Fax : (0238) 3792 899
 • Email : t3703d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/nwzGZH1TWnhZZ6CE7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3704D – Dien Chau – Nghe An

 • Location : Dien Hong commune, Dien Chau district, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3719 199
 • Fax : (0238) 3819 199
 • Email : t3704d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/qeu7FK8Z5oQTVJWw9

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3705D – Nghi Loc – Nghe An

 • Location : hamlet 1, Nghi Long commune, Nghi Loc district, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3618 866
 • Fax : (0238) 3616 688
 • Email : Dangkiem3705d@haan.net.vn
 • FB : https://www.facebook.com/dangkiemhaan/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/PuwQjuJWN7RPXSGr6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3706D – Do Luong – Nghe An

 • Location : National Highway 7B, Yen Son commune, Do Luong district, Nghe An province
 • Phone : (0238) 3870 888
 • Hotline : 0344 965 666 | 0912 250 129
 • Fax : N/A
 • Email : t3706d@dangkiemdoluong.vn
 • Website : http://dangkiemdoluong.vn/
 • Google map : https://goo.gl/maps/2gYb7MQAox7K5WEHA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3708D – Hung Nguyen – Nghe An

 • Location : hamlet 3, Hung Thinh commune, Hung Nguyen district, Nghe An province
 • Phone : 0932 131 322
 • Fax : N/A
 • Email : t3708d@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057096534526
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/pdv69ckFgfPw5wsc6

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 3709D – Nguyen Trai – Vinh – Nghe An

 • Location : 03 lane 3A, Nguyen Trai street, Quan Bau ward, Vinh city, Nghe An province (200m from Quan Bau roundabout)
 • Phone : (0238) 3775 577
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/cVpUuLu3Y6CL6meY8
TAGS Nghe An
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Nghe An Province Address : 67 Nguyen Thi Minh Khai Street, Hung Binh Ward, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 550 Fax : (0238) 3833 706 Email : vanphong@nghean.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 550 Fax : (0238) 3833 706 Email : vanphong@nghean.edu.

Construction Department of Nghe An Province Address : 08 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 384 4691 Fax : (0238) 3590 177 Email : xd@nghean.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 08 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 384 4691 Fax : (0238) 3590 177 Email : xd@nghean.gov.

Health Department Of Nghe An Province Address : 18 Truong Thi Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Sở Y Tế Nghệ An
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : Số 18 phố Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 791 | 0966 64 14 14 (hotline) Fax : (0238) 3844 791 Email : yt@nghean.gov.

Transportation Department of Nghe An Province Address : 47 Le Hong Phong Street, Vinh City, Nghe An Province Phone : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Nghệ An Địa chỉ : số 47 đường Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Điện thoại : (0238) 3844 530 Fax : (0238) 3849 670 Email : gtvt@nghean.gov.