The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Bac Giang, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 9801S – Chi Choe – Bac Giang Location : Chi Choe hill, Xuong Giang ward, Bac Giang city,

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Bắc Giang, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 9801S – Xương Giang – Bắc Giang Địa chỉ : đồi Chỉ Choè, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang,

Education and Training Department of Bac Giang Province Address : Lot Q10, Ly Tu Trong Street, Xuong Giang Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province Phone : (0204) 3854267 Fax : (0204) 3859589 Email : sogddtbacgiang@bacgiang.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854267 Fax : (0204) 3859589 Email : sogddtbacgiang@bacgiang.

Construction Department of Bac Giang Province Address : Hung Vuong Street, Bac Giang City, Bac Giang Province. Phone : (0204) 3854 403 Fax : (0204) 3554 778 Email : so_xaydung_vt@bacgiang.

Sở Xây Dựng tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại : (0204) 3854 403 Fax : (0204) 3554 778 Email : so_xaydung_vt@bacgiang.

Bac Giang Health Department
May 26, 2021 · TAGS Bac Giang

Health Department Of Bac Giang Province Address : Hung Vuong Street, Ngo Quyen Ward, Bac Giang City, Bac Giang Province Phone : (0204) 3854 227 Fax : (0204) 3554 050 Email : so_yte_vt@bacgiang.gov.

Sở Y Tế Bắc Giang
May 24, 2021 · TAGS Bac Giang

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 227 Fax : (0204) 3554 050 Email : so_yte_vt@bacgiang.gov.

Transportation Department of Bac Giang province Address : 5th & 6th floor, specialized office block, Bac Giang inter-agency area, Feb 03 square, Ngo Quyen ward, Bac Giang city, Bac Giang province. Phone : (0204) 3854 229 Fax : (0204) 3854 229 Email : so_gtvt_vt@bacgiang.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Bắc Giang Địa chỉ : Tầng 5 & 6, tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Điện thoại : (0204) 3854 229 Fax : (0204) 3854 229 Email

1 2 3