From Jan 2020, almost all countries around the world have halted the visa application services because of the coronavirus pandemic. The virus, also known as Covid 19, has spread very rapidly and has taken the lives of thousands of people worldwide.

Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thủ đô Hà Nội.

We would like to inform there is NO Embassy of Greece in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Greece in Hanoi or Consulate of Greece in Ho Chi Minh City (HCMC) instead ? Embassy of Greece in Da Nang Chancery of the Embassy : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email :

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Đà Nẵng Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Hy

Consulate of Greece in Da Nang City Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A We would like to inform there is NO Consulate of Greece in Da Nang City, Vietnam. Do you want to find the Embassy of Greece in Hanoi or Consulate of Greece in Ho

Lãnh Sự Quán Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Địa chỉ : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện chưa thành lập Lãnh

Consulate of Greece in Hanoi City, Vietnam Address : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A Do you want to find contact information of the Consulate of Greece in Hanoi capital of Vietnam ? We would like to inform there is NO Consulate of Greece in

Đại Sứ Quán Hy Lạp (Greece) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ văn phòng sứ quán : N/A Điện thoại : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Bản đồ chỉ đường : N/A Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện

Embassy of Greece in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : N/A Working hours : N/A Phone : N/A Fax : N/A Email : N/A Website : N/A Map : N/A 👉 We would like to inform there is NO Embassy of Greece in Ho Chi Minh city (HCMC) 👉 Do you want to find

Lãnh Sự Quán Danh Dự Hy Lạp (Greece) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Địa chỉ : số 44 đường Hoàng Diệu, Quận 4 , Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam. Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 10:00 – 12:00 Điện thoại : (028) 3940 0762

1 2 3