Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt

Lãnh Sự Quán Guinea tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Guinea tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Guinea tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Guinea hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Guinea tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Guinea tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Guinea gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guinea Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guinea vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1