Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội và Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Iceland tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Iceland tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Iceland hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Iceland tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Lãnh Sự Danh Dự : Mrs. Thuy Duong Nu Le Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Iceland tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Danh Dự Iceland Tại Thành Phố Hà Nội Ms My Ngoc (Sylvia) Nguyen – Lãnh Sự Danh Dự

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Iceland Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Iceland vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1