Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jamaica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt

Lãnh Sự Quán Jamaica tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jamaica tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Jamaica tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jamaica tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Jamaica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Jamaica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Jamaica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Jamaica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Jamaica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Jamaica tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Jamaica gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Jamaica Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Jamaica vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1