Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Palau tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Palau tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Palau tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Palau tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ

Lãnh Sự Quán Danh Dự Palau tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Palau hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Palau gần Việt Nam là Văn phòng Đại

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Palau Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Palau vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1