Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Samoa tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Samoa tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Đại Sứ Quán Samoa tại TP Đà Nẵng

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Samoa tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Samoa tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Samoa hoặc Đại Sứ Quán Samoa tại TP Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Samoa tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Samoa tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Samoa tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Samoa tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Samoa hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Ghi chú : Chính phủ Samoa cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Samoa tại thủ

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Samoa Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Samoa vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1