Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Serbia tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Serbia tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Lãnh Sự Quán Serbia tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Serbia hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Serbia gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Serbia Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Serbia vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1