Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội.

Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Đà Nẵng Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Singapore tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Singapore tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại

Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Singapore hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí

Tổng Lãnh Sự Quán Singapore tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Singapore tại thủ đô Hà Nội.

Đại Sứ Quán Singapore Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam Ghi chú của ĐSQ Singapore: 

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Singapore Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887 Điện thoại:64625938 (tổng đài) Fax: 64689863 Email: vnemb.sg@mofa.

1