Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Đà Nẵng Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại TP Hà Nội, cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là ở đâu ? Trả lời :

Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Syria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là

Lãnh Sự Quán Syria tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chính phủ Syria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Syria tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Syria tại thủ đô Hà Nội. Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Syria gần Việt Nam nhất là

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Syria Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Syria vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

1