The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Binh, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1701D – Tran Hung Dao – Thai Binh Location : 433 Tran Hung Dao street, Tran Hung Dao

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Bình, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1701D – Trần Hưng Đạo – Thái Bình Địa chỉ : 433 đường Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo,

Education and Training Department of Thai Binh Province Address : Ba Muoi Thang Sau Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 798 Fax : N/A Email : sogddtthaibinh@gmail.com Website : http://thaibinh.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : đường 30/6, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 798 Fax : N/A Email : sogddtthaibinh@gmail.com Website : http://thaibinh.

Construction Department of Thai Binh Province Address : 138 Le Loi Street, De Tham Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 138 đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 447 Fax : (0227) 3836 173 Email : soxaydung@thaibinh.gov.

Thai Binh Health Department
May 26, 2021 · TAGS Thai Binh

Health Department Of Thai Binh Province Address : 239 Hai Ba Trung Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Sở Y Tế Thái Bình
May 24, 2021 · TAGS Thai Binh

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 239 đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3831 392 Fax : N/A Email : soyte@thaibinh.gov.

Transportation Department of Thai Binh Province Address : 414 Tran Hung Dao Street, Thai Binh City, Thai Binh Province Phone : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Bình Địa chỉ : số 414 đường Trần Hưng Đạo, thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Điện thoại : (0227) 3645 677 Fax : N/A Email : sogtvt@thaibinh.gov.

1 2 3