June 11, 2024
Tigrinya

ቬትናም ቪዛ ብኢንተርነት ንቻይናውያን በጻሕቲ: ኩሉ ክትፈልጥዎ ዘለኩም

ንምንታይ ቬትናም ንቻይናውያን በጻሕቲ ግድን ክበጽሕዋ ዘለኩም

ቬትናም ንበጻሕታ ብዙሕ ክትህቦም ትኽእል እያ። ውሕስቲን ምሕዝነታዊትን ሃገር ኮይና፡ ትሑት መጠን ገበን ዘለዋ ኮይና፡ ንበይኖም ዝጓዓዙ፡ ስድራቤታትን ጉጅለታትን ምቹእ መዕረፊት እያ። እቶም ደቂ ዓዲ ብተቐባሊ ባህርያቶም ዝፍለጡ ኮይኖም ባህሎምን ልምዶምን ንበጻሕቲ ዓዲ ንምክፋል ኩሉ ግዜ ሕጉሳት እዮም።

ሓደ ካብቲ ንቬትናም ምብጻሕ ፍሉይ ዝገብሮ ጥዑም መግባ እዩ። መግቢ ቬትናም ብፍሩይ ቀመማት፡ ደፋር መኣዛታትን ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝመጽእ ፍሉይ ምትሕውዋስ ጽልዋታትን ይፍለጥ። ካብ ምቁር ፎ ኖድልስ ክሳብ ጣዕሚ ዘለዎ ባን ሚ ሳንድዊች፡ ክትፍትኖ ኣፍካ ማይ ዝህብ መግቢ ኣይሰኣንን።

ካልእ ንቬትናም ክትበጽሓሉ እትኽእለሉ ምኽንያት ድማ ብተመጣጣኒ ዋጋኣ እዩ። ቬትናም ምስ ካልኦት ህቡባት መዳረግቲ በጻሕቲ ክነጻጸር እንከሎ፡ ንገንዘብ ዓቢ ዋጋ ኣለዋ። መንበሪ፡ መጓዓዝያን መግብን ኩሉ ብተዛማዲ ርካሽ ስለዝኾነ፡ ንባጀት ዝምችእ ምቹእ ቦታ ይገብሮ።

ብዘይካዚ፡ ቬትናም ጽቡቕ መልክዓ ምድርን ምቹእ ክሊማን ኣለዋ። ካብቲ ትንፋስ ዝህብ ሃሎንግ ቤይ ክሳብ እታ ምጭውቲ ጥንታዊት ከተማ ሆይ ኣን፡ ክትድህስሶም እትኽእል መስተንክር ትርኢታት ኣይሰኣኑን። እታ ሃገር ዝተፈላለየ ክሊማ እውን ስለዘለዋ፡ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝተፈላለየ ኩነታት ኣየር ስለዘጋጥመን፡ ክትበጽሓ ኩሉ ግዜ ምቹእ ግዜ ኣሎ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ናብ ቬትናም ንምእታው ቪዛ የድልዮም ድዩ?

ቬትናም ንገለ ሃገራት ካብ ቪዛ ነጻ ዝገብር ፖሊሲ ከተግብር እንከላ፡ እቲ ዘሕዝን ግን ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣይካተቱን። እዚ ማለት ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምኻዶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። ይኹን እምበር ቻይናውያን በጻሕቲ ናብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ቬትናም ከይበጽሑ ቪዛ ንኽሓቱ ምቹእ መንገዲ ኣሎ።

ምቹእነት ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ምሕታት

ምስ ምትእትታው ቬትናም ኢ-ቪዛ፡ ቬትናም ቪዛ ብኢንተርነት ዝፍለጥ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ሕጂ ኣብ ምቾት ናይ ገዛእ ርእሶም ወይ ቤት ጽሕፈቶም ኮይኖም ቪዛኦም ከመልክቱ ይኽእሉ። እዚ ናይ ኦንላይን ቪዛ ስርዓት ንወነንቲ ፓስፖርት ኩለን ሃገራትን ግዝኣታትን ቻይና ሓዊሱ ዝወሃብ እዩ። እቲ መስርሕ ቀሊልን ቅልጡፍን ጸገም ዘይብሉን እዩ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ቬትናም ብምኻድ ነቲ ብኢንተርነት ዝቐረበ መመልከቲ ቅጥዒ ምምላእ ጥራይ እዩ። ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ዝርዝር ፓስፖርትን መደባት መገሻን ክህቡ ከድልዮም እዩ። ብተወሳኺ ዲጂታላዊ ስእሊ ናይ ገዛእ ርእሶምን ስካን ዝገበረ ቅዳሕ ፓስፖርቶምን ክሰቕሉ ክግደዱ እዮም።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ነቲ መመልከቲ ድሕሪ ምቕራቦም፡ ኣብ ውሽጢ 3 ናይ ስራሕ መዓልታት ብኢመይል ናይ ኢ-ቪዛ ፍቓድ ደብዳበ ክረኽቡ እዮም። ብድሕሪኡ ነቲ ደብዳበ ኣሕቲሞም ኣብ ቬትናም ምስ በጽሑ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን መደበር ምስ ፓስፖርቶም ከቕርቡ ይኽእሉ እሞ ናይ ቪዛ ማሕተሞም ክቕበሉ ይኽእሉ።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ሃገር ብኢንተርነት ቪዛ ቬትናም ምምራጽ ዘለዎ ረብሓ

ንቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ምሕታት ንቻይናውያን በጻሕቲ ሓያሎ ጥቕምታት ይህብ። ንመጀመርታ ግዜ፡ ናብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ቬትናም ካብ ምኻድ ግዜን ጻዕርን ይቑጥበሎም። እዚ ብፍላይ ነቶም ካብዞም ኣብያተ ጽሕፈት ርሒቖም ንዝነብሩ ሓጋዚ እዩ። ካብ ገዝኦም ወይ ቤት ጽሕፈቶም ቪዛኦም ጥራይ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚ ድማ ነቲ መስርሕ ዝያዳ ምቹእን ስሉጥን ይገብሮ።

ብተወሳኺ፡ ቬትናም ኢ-ቪዛ ንሓደ ወይ ብዙሕ ምእታው ዘለዎ ክሳብ 90 መዓልታት ዝጸንሕ ኮይኑ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብኡ መሰረት መገሻኦም ክውጥኑ ተዓጻጻፍነት ይህቦም። እቲ ቪዛ ንንግዳውን ቱሪዝምን ዕላማታት እውን ስለዘሎ፡ በጻሕቲ ንመገሻኦም ዝምችእ ኣማራጺ ክመርጹ ይኽእሉ።

ብተወሳኺ 13 መዓርፎ ነፈርቲ፣ 16 ናይ መሬት ዶባዊ ኣፍደገታትን 13 ናይ ባሕሪ ዶብ ኣፍደገታትን ኣለዋ፣ እዚ ድማ ንቬትናም ኢ-ቪዛ ዘለዎም ሰባት ብዝጥዕም መንገዲ ናብታ ሃገር ክኣትዉን ክወጹን ዘኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ቻይናውያን በጻሕቲ ንመገሻኦም ዝያዳ ኣማራጺታት ስለዘለዎም፡ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዝተፈላለየ ክፋላት ቬትናም ክድህስሱ ይኽእሉ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ናብ ቬትናም ቪዛ ንምርካብ ብወግዒ ክንደይ ይኸፍሎም?

ንቻይናውያን በጻሕቲ ዝኽፈል ክፍሊት ቪዛ ቬትናም ከከም ዕላማ ዑደቶምን ዝደልይዎ ዓይነት ቪዛን ክፈላለ ይኽእል። ይኹን እምበር ነቶም ካብ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ብኢንተርነት ቪዛ ቬትናም ዘመልክቱ፡ እቲ ክፍሊት ውሱን ኮይኑ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፤

 • ንሓደ መእተዊ ቪዛ 25 ዶላር ኣሜሪካ፡ ክሳብ 30 መዓልታት ዝጸንሕ።
 • ንብዙሕ መእተዊ ቪዛ 50 ዶላር ኣሜሪካ፡ ክሳብ 30 መዓልታት ዝጸንሕ።
 • ንሓደ መእተዊ ቪዛ 25 ዶላር ኣሜሪካ፡ ክሳብ 90 መዓልታት ዝጸንሕ።
 • ንብዙሕ መእተዊ ቪዛ 50 ዶላር ኣሜሪካ፡ ክሳብ 90 መዓልታት ዝጸንሕ።

እዞም ክፍሊታት እዚኦም ክቕየሩ ከምዝኽእሉ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ፣ ስለዚ ቅድሚ መመልከቲኻ ምቕራብካ ህሉው ደረጃታት ምርግጋጽ ይምከር። ከምኡ’ውን እዚ ክፍሊታት ንመስርሕ ምሕታት ቪዛ ጥራይ ምዃኑን ክኽፈል ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ተወሳኺ ክፍሊት ከም ካብ ሓደ ትካል ዝመጽእ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ወይ ካብን ናብን ኤምባሲ ዝግበር ወጻኢታት ከም ዘየጠቓልል ኣብ ግምት ኣእትዉ።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ሓደ መእተውን ብዙሕ ምእታውን እንታይ ምዃኑ ግለጹ።

ሕጂ፡ ኣብ መንጎ ሓደ መእተዊን ብዙሕ መእተዊን ቪዛ እንታይ ፍልልይ ኣለዎ ኢልኩም ትሓስቡ ትኾኑ። ሓደ ግዜ መእተዊ ቪዛ ሓንሳብ ናብ ቬትናም ክትኣቱን ንዝተመደበ ግዜ ክትጸንሕን ዘኽእለካ ኮይኑ፡ ብዙሕ መእተዊ ቪዛ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ዝተመደበ ግዜ ብዙሕ ግዜ ናብ ቬትናም ክትኣቱን ክትወጽእን የኽእለካ። ንኣብነት ን90 መዓልታት ዝጸንሕ ናይ ሓደ መእተዊ ቪዛ እንተሃልዩካ፡ ሓንሳብ ናብ ቬትናም ኣቲኻ ክሳብ 90 መዓልታት ክትጸንሕ ትኽእል ኢኻ። ይኹን እምበር ን90 መዓልታት ዝጸንሕ ብዙሕ መእተዊ ቪዛ እንተሃልዩካ ኣብ ውሽጢ 90 መዓልታት ብዙሕ ግዜ ናብ ቬትናም ክትኣቱን ክትወጽእን ትኽእል ኢኻ።

ንሓጺር እዋን ናብ ቬትናም ክበጽሑ ንዝሓሰቡ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ፡ ሓደ መእተዊ ቪዛ እኹል ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ እዋን መገሻኻ ካብ ቬትናም ክትወጽእን ዳግማይ ክትኣቱን እንተሓሲብካ፡ ብዙሕ መእተዊ ቪዛ ዝያዳ ምቹእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን መገሻኻ ዝኾነ ይኹን ጸገማት ንኸይፍጠር፡ መደባት ጉዕዞኻ ብጥንቃቐ ኣብ ግምት ምእታውን ንዘድልየካ ዝበለጸ ዝሰማማዕ ዓይነት ቪዛ ምምራጽን ኣገዳሲ እዩ።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ቪዛ ሕቶ እንተተነጺጉ ናይ ምምላስ ፖሊሲ ከመይ ይኸውን?

እቲ ዘሕዝን ግን፡ መመልከቲኻ እንተተነጺጉ፡ ናይ ቬትናም ቪዛ ክፍሊት ዝኾነ ናይ ምምላስ ፖሊሲ የለን። ካብ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ብኢንተርነት ዝወሃብ ክፍሊት ቪዛ ቬትናም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዘይምለስ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ቅድሚ መመልከቲኻ ምቕራብካ ኩሎም ሰነዳትካ ብስርዓት ምህላዎምን ነቲ ናይ ብቕዓት ረቛሒታት ከምዘማልእን ምርግጋጽ ወሳኒ ዝኸውን። ኣብ መመልከቲኻ ዝኾነ ጌጋ ወይ ዝጎደለ ሓበሬታ፡ ምኽልካልን ክፍሊት ቪዛኻ ምጥፋእን ከስዕብ ይኽእል።

ብኤጀንሲ ኣቢልካ ናይ ቪዛ መመልከቲ ምስ እትገብር ክፍሊት ዝለዓለ እዩ።

ብኤጀንሲ ኣቢልካ መመልከቲኻ ከተቕርብ እንተመሪጽካ፡ ክፍሊት ቪዛ ቬትናም ዝለዓለ ክኸውን ምዃኑ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ትካላት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ መንግስቲ ቪዛ ክፍሊት ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ይሓታ፡ እዚ ድማ ከከም ትካል ክፈላለ ይኽእል። ትካል ምጥቃም ግዜን ጻዕርን ክቑጥበልካ ይኽእል እኳ እንተኾነ፡ ነቲ ተወሳኺ ወጻኢታት ኣብ ግምት ምእታውን ንዓኻ ዝኸውን እንተኾይኑ ምውሳንን ኣገዳሲ እዩ።

ቬትናም ቪዛ ኦንላይን ንቻይናውያን በጻሕቲ: መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኣንጻር ስሙያት ትካላት

ብኢንተርነት ቪዛ ቬትናም ንምርካብ ክመጽእ ከሎ፡ ክልተ ኣማራጺታት ኣለዉ – ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ወይ ብመንገዲ ዝና ዘለዎ ትካል ምምልካት – ኣየናይ ዝሓሸ ምርጫ ምዃኑ ምውሳን ምድንጋር ክፈጥር ይኽእል። ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ቬትናም ቪዛኦም ኣብ ዝረኽቡሉ እዋን ብግቡእ ዝተሰነየ ውሳነ ንኽወስዱ ንምሕጋዝ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣማራጺ ረብሓን ጉድኣትን ክንምርምር ኢና።

መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ፡ ባዕልኻ ግበሮ

እቲ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ንመመልከቲ ቪዛ ዝተሓተ ክፍሊት ብምሃብ፡ ንባጀት ዝግደሱ ተጓዓዝቲ ሰሓቢ ኣማራጺ ይገብሮ። ይኹን እምበር እዚ ዝተሓተ ክፍሊት ካብ መንግስቲ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ደገፍ ይኹን ሓገዝ ዘየጠቓልል ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። እዚ ማለት ቻይናውያን በጻሕቲ ነቲ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ባዕሎም ክጓዓዙ ክግደዱ እዮም፡ እዚ ድማ ኣዝዩ ከቢድን ግዜ ዝወስድን ክኸውን ይኽእል።

ስሙያት ትካላት: ጸገም ዘይብሉ ተመኩሮ

ብኻልእ ወገን ድማ ስሙያት ትካላት ንኣገልግሎት ቪዛኦም ዝለዓለ ክፍሊት ይሓቱ። ይኹን እምበር ቻይናውያን በጻሕቲ ብመቕጻዕቲ ዝረኽብዎ ጸገም ዘይብሉን ስሉጥን ናይ ቪዛ ምምልካት ተመኩሮ እዩ። እዞም ትካላት እዚኦም ናይ ዓመታት ተመኩሮን ክእለትን ኣብ ኣተሓሕዛ መመልከቲ ቪዛ ዘለዎም ኮይኖም፡ መመልከቲኻ ብኸመይ ከም ዝጸድቕ ብልክዕ ይፈልጡ እዮም። ብተወሳኺ ዝኾነ ሕቶ ወይ ስክፍታ እንተሃልዩካ ቅልጡፍ ናይ ኦንላይን ደገፍ ይህቡ።

ቅልጡፍ ኣገልግሎት ንህጹጽ ጉዳያት

ሓደ ዓቢ ብልጫ ናይ ቬትናም ቪዛኻ ዝና ዘለዎ ትካል ምምራጽ፡ ህጹጽ መደባት መገሻ እንተሃልዩካ ንመመልከቲኻ ምቅልጣፍ ዝብል ኣማራጺ እዩ። እዚ ማለት ቪዛኻ ብህጹጽ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ እዞም ትካላት ነቲ መስርሕ ንምቅልጣፍን ቪዛኻ ኣብ ግዚኡ ከም እትረክብን ዘኽእሉ ጸጋታትን ምትእስሳራትን ኣለዎም። እዚ ድማ ነቶም ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ቬትናም ክገሹ ዘድልዮም ቻይናውያን በጻሕቲ ህይወት ከድሕን ይኽእል እዩ።

ኣብ ምምጻእ ዝግበር ሓገዝ

ካልእ ንቪዛ ቬትናምካ ዝና ዘለዎ ትካል ምጥቃም ዝህልወካ ረብሓ፡ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ቆጸራ ምስ በጻሕካ ዝህብዎ ሓገዝ እዩ። እዚ ኣገልግሎት እዚ ብፍላይ ንመጀመርታ ግዜ ናብ ቬትናም ንዝገሹ ሰባት ጠቓሚ እዩ፣ ምኽንያቱ ኣብ ወጻኢ ሃገር መስርሕ ኢሚግሬሽን ምጉዓዝ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ትካል ነዊሕ ሪጋ ንኸይህሉ መስርሕ ምጽራይ ኢሚግሬሽን ንምቅልጣፍ ክሕግዝ እዩ፡ እዚ ድማ ብዘይ ዝኾነ ምድንጓይ ዕረፍቲ ክትጅምሩ የኽእለኩም።

ኣገልግሎት ምውሳድን ምትሕልላፍን መዕርፎ ነፈርቲ

ብዘይካ’ቲ ኣብ እዋን ምምጻእ ዝግበር ሓገዝ፡ ፍሉጣት ትካላት ንቻይናውያን በጻሕቲ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ምውሳድን ምትሕልላፍን ኣገልግሎት’ውን ይህባ። እዚ ማለት ኣብ ዝበጻሕካሉ እዋን ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝጽበየካ ዝተመደበ መራሒ መኪና ክህልወካ እዩ፡ ንሱ ድማ ብቐጥታ ናብ ሆቴልካ ክወስደካ እዩ። እዚ ድማ መጓዓዝያ ናይ ምርካብ ጸገም የወግድን ዝያዳ ምቹእን ካብ ጸቕጢ ነጻን ምጅማር መገሻኻ ይህበካ።

እቲ ብይን፡ እንታይ ክንመርጽ?

ንጥቕምን ጉድኣትን ክልቲኡ ኣማራጺታት ድሕሪ ምሕሳብ፡ እቲ ፍርዲ ንጹር እዩ – ንቻይናውያን በጻሕቲ፡ ንቪዛ ቬትናም ዝኸውን ዝና ዘለዎ ትካል ምጥቃም ዝሓሸ ምርጫ እዩ። እቲ ናይ መንግስቲ መርበብ ሓበሬታ ዝያዳ ብተመጣጣኒ ዋጋ ዝሽየጥ ኣማራጺ ክመስል ይኽእል እዩ፡ እቲ ተወሳኺ ረብሓን ምቹእነትን ስሙይ ትካል ምጥቃም ግን ነቲ ተወሳኺ ወጻኢታት ዝኸውን ይገብሮ። ተወሳኺ፡ ምስቲ ናይ ዓመታት ተመኩሮኦምን ክእለቶምን፡ መመልከቲ ቪዛኻ ብጥንቃቐን ብብቕዓትን ከም ዝእለ ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ፍቓድ ቪዛ ንኽረኽቡ ክንደይ ግዜ ይወስድ?

ንቻይናውያን በጻሕቲ ዝኸውን ናይ ቬትናም ቪዛ ናይ መስርሕ ግዜ ብተለምዶ ካብ 3-5 ናይ ስራሕ መዓልታት ይወስድ። ይኹን እምበር፡ እዚ ናይ ግዜ ገደብ ኣብ እዋን ጽዑቕ ወቕቲ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ዝኾነ ምድንጓይ ወይ ሕልኽላኻት ንኸይፍጠር እንተወሓደ ቅድሚ እቲ ዝሓሰብካዮ ናይ መገሻ ዕለት ሓደ ሰሙን መስርሕ ምሕታት ቪዛኻ ክትጅምር ኣዝዩ ዝምከር።

ብተወሳኺ፡ ኢሚግሬሽን ቬትናም ዝኽበር በዓላት ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቀዳም፡ ሰንበት፡ ባህላዊ መዓልቲ ህዝባዊ ሓይሊ ህዝባዊ ድሕነት ቬትናም (19 ነሓሰ)፡ ከምኡ’ውን ሃገራዊ በዓላት ኣይሰርሑን እዮም። እዚ ማለት እቲ ዝሓሰብካዮ ናይ መገሻ ዕለት ኣብ ዝኾነ ካብዘን መዓልታት እንተወዲቑ፡ ብኡ መሰረት መደብ ክትገብርን ኣቐዲምካ ቪዛኻ ከተመልክትን ከድልየካ ይኽእል እዩ።

ኣብ ቬትናም ንቻይናውያን በጻሕቲ እንታይ ዓይነት ሃገራዊ በዓላት ከስተብህሉ ኣለዎም?

ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኢሚግሬሽን ቬትናም ኣብ ዝተወሰኑ በዓላት ኣይሰርሕን እዩ። ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ከስተብህሉሉ ዘለዎም ሃገራዊ በዓላት ቬትናም ኣብዚ ኣሎ፤

 • መዓልቲ ሓድሽ ዓመት (1 ጥሪ)
 • ቴት ሆሊደይ (ዕለታት ከከም ኣቆጻጽራ ወርሒ ይፈላለዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወርሒ ጥሪ ወይ ለካቲት እዩ ዝወድቕ)
 • መዓልቲ ዝኽሪ ነገስታት ተንጠልጢሎም (መበል 10 መዓልቲ ሳልሳይ ወርሒ)
 • መዓልቲ ዳግመ ውህደት (ሚያዝያ 30)
 • መዓልቲ ሰራሕተኛታት (ግንቦት 1)
 • ሃገራዊ መዓልቲ (2 መስከረም)

ናብ ቬትናም ክትገይሽ ክትውጥን ከለኻ ነዞም በዓላት ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ በዓላት ቪዛ ክትረክብ እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ንምምኽኻርን ንምጥቃስን ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ምርካብ ዝበለጸ እዩ። እዚ ድማ ናይ ቪዛ ሕቶኻ ብብቕዓት ከም ዝስራሕን ሕጂ’ውን ኣብቲ ዝሓሰብካዮ ዕለት ናብ ቬትናም ክትከይድ ከም እትኽእልን የረጋግጽ።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ከመይ ጌርካ ህጹጽ ቪዛ ናብ ቬትናም ትረክብ?

ህጹጽ መደባት ጉዕዞ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብመንገዲ ሓደ ትካል እውን ናብ ቬትናም ቅልጡፍ ቪዛ ክረኽቡ ይኽእሉ። እዞም ትካላት እዚኦም ንቕልጡፍ ቪዛ ኣማራጺታት ኣለዎም፣ ናይ መስርሕ ግዜ 4 ሰዓታት፣ 2 ሰዓታት፣ ወይ’ውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ከይተረፈ እዩ። እዚ ኣገልግሎት ነቶም ብህጹጽ ናብ ቬትናም ክገሹ ዘድልዮምን ነቲ መደበኛ ናይ መስርሕ ግዜ ክጽበዩ ዘይክእሉን ኣብ ረብሓ ዝውዕል እዩ።

ህጹጽ ቪዛ ንምርካብ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ነዞም ​​ዝስዕቡ ስጉምትታት ክኽተሉ ይኽእሉ፤

 • ንሓደ ትካል ርኸብ፦ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ንቪዛ ቬትናም ዝኸውን ትካል ብኢንተርነት ምርካብን ብዛዕባ ህጹጽ መደባት መገሻኻ ምሕባርን እዩ። ኣብቲ መስርሕ ክመርሑኻን ኩሉ ዘድሊ ሓበሬታ ክህቡኻን እዮም።
 • ተወሳኺ ክፍሊት ምኽፋል፦ ቅልጡፍ ቪዛ ካብቲ ትካል ተወሳኺ ጸጋታትን ጻዕርን ስለዘድልዮም፡ ነዚ ኣገልግሎት ተወሳኺ ክፍሊት ይሓቱ። ቻይናውያን በጻሕቲ ህጹጽ ቪዛ ንምርካብ ነዚ ተወሳኺ ክፍሊት ክኸፍሉ ፍቓደኛታት ክኾኑ ኣለዎም።
 • ዘድልዩ ሰነዳት ምቕራብ፦ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ብመሰረት ምድብ ቪዛ፡ ምስቲ ናይ ቅልጡፍ ክፍሊት ቅብሊት ከቕርቡ ኣለዎም። ብድሕሪኡ እቲ ትካል ነቲ መመልከቲ ከከምቲ ዝተመርጸ ኣማራጺ ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ፡ 4 ሰዓታት፡ ወይ 2 ሰዓታት ከሰላስሎ እዩ።
 • ህጹጽ ቪዛኻ ምቕባል፦ ህጹጽ ቪዛኻ ምስተሰርሐ፡ እቲ ትካል ብኢመይል ክሰደልካ እዩ። ብድሕሪኡ ኣሕቲምካ ናብ ቬትናም ንዝገበርካዮ ጉዕዞ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ንናይ ቬትናም ቪዛ ብኢንተርነት መመልከቲ ንምድላው እንታይ የድልዮም?

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ንቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ብዓወት ንምምልካት እዞም ዝስዕቡ ሰነዳትን ሓበሬታን ከዳልዉ ኣለዎም፤

 • ብውሑዱ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ዘለዎን 2 ባዶ ገጻትን ዘለዎ ሕጋዊ ፓስፖርት – ፓስፖርትካ ካብቲ ናብ ቬትናም ክትኣቱ ዝሓሰብካሉ ዕለት ጀሚሩ እንተወሓደ ን6 ኣዋርሕ ዝጸንሕ ክኸውን ኣለዎ። ንቪዛ ማሕተም ዝኸውን እንተወሓደ 2 ባዶ ገጻት እውን ክህልዎ ይግባእ።
 • ውልቃዊ ሓበሬታ – ምሉእ ስምካ፡ ጾታኻ፡ ዕለት ልደትካ፡ ቦታ ልደትካ፡ ቁጽሪ ፓስፖርትካን ዜግነትካን ከተቕርብ ከድልየካ እዩ። ኩሉ እቲ ሓበሬታ ቅኑዕን ምስቲ ኣብ ፓስፖርትካ ዘሎ ዝርዝር ዝሰማማዕን ምዃኑ ኣረጋግጽ።
 • ቅኑዕ ኢመይል ኣድራሻ – ናይ ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኻን ካልእ ኣገዳሲ መፍለጢታትን ብኢመይል ክትቅበል ኢኻ፣ ስለዚ ብቐጻሊ እትምርምሮ ቅኑዕ ኢመይል ኣድራሻ ምሃብካ ኣረጋግጽ።
 • ቅኑዕ ናይ ክረዲት/ዴቢት ካርድ – ስርዓት ኢ-ቪዛ ቬትናም ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክፍሊት ይቕበል፡ ንሳቶም ድማ ቪዛ፡ ማስተር፡ ጀሲቢ፡ ዳይነር ክለብ፡ ኣሜክስ፡ ዩኒየን ፔይን ካልእን ይርከብዎም። ካርድኻ ቅኑዕ ምዃኑን ነቲ ናይ ቪዛ ክፍሊት ንምሽፋን እኹል ገንዘብ ከም ዘለዎን ኣረጋግጽ።
 • ግዝያዊ ኣድራሻ ኣብ ውሽጢ ቬትናም – ኣድራሻ ናይቲ ኣብ ቬትናም ክትሓስቦ ዝሓሰብካዮ ሆቴል ወይ መንበሪ ክትህብ ኣለካ። እዚ ግዴታዊ ረቛሒ ስለዝኾነ፡ ቅድሚ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ምጅማርካ መንበሪ ገዛኻ ከምዝተሓዝ ኣረጋግጽ።
 • ዕላማ ምብጻሕ – ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ከም ቱሪዝም፡ ንስራሕ፡ ንንግዲ፡ ወይ ንመጽናዕቲ ንቬትናም ክበጽሑ ይኽእሉ። ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ ዕላማ ምብጻሕካ ምግላጽካ ኣረጋግጽ።
 • ናይ ምእታውን ምውጻእን መዓልታት – ኣብ ቬትናም ዝሓሰብካዮ ናይ ምእታውን ምውጻእን መዓልታት ከተቕርብ ከድልየካ እዩ። ቅድሚ ነቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ ምምላእካ ንጹር ናይ ጉዕዞ መገሻ ምህላውካ ኣረጋግጽ።
 • ዝተሓሰበ መእተዊን መውጽእን ነጥብታት – ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብዝተፈላለዩ ወደባት፡ እንተላይ ብመዓርፎ ነፈርቲ፡ ናይ መሬት ዶባትን ወደባት ባሕርን ናብ ቬትናም ክኣትዉ ይኽእሉ። ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ ክትኣቱን ክትወጽእን ዝሓሰብካዮ ነጥብታት ክትገልጽ ከድልየካ እዩ።
 • ህሉው ሞያ – ኣብ መወዳእታ፡ ስምን ኣድራሻን ትካልካን ቁጽሪ ተሌፎንን ሓዊስካ፡ ሕጂ ዘለኻዮ ሞያ ከተቕርብ ከድልየካ እዩ። እዚ ንመመልከቲ ቪዛ ዝምልከት ረቛሒ ስለዝኾነ፡ እዚ ሓበሬታ ድሉው ምዃኑ ኣረጋግጽ።

ቻይናውያን በጻሕቲ ንናይ ቬትናም ቪዛ ኦንላይን መመልከቲ እንታይ ክሰቕሉ ኣለዎም?

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ንቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ንምሕታት ክልተ ኣገደስቲ ሰነዳት ክሰቕሉ ይግደዱ – ስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጾምን ኣብ ቀረባ እዋን ዝተሳእለ ስእልን እዩ። እዞም ሰነዳት ኣብ ቅጥዒ መመልከቲ ቪዛ ዝቐርብ ሓበሬታ ንምርግጋጽን ሓቅነት ናይቲ ኣመልካቲ ንምርግጋጽን ስለዝጥቀሙ ወሳኒ እዮም።

ንናይ ፓስፖርት መረዳእታ ገጽ ስካን ቅዳሕ ዘድልዩ ነገራት

እቲ ብስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጽ፡ ንመመልከቲ ቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ኣገዳሲ ሰነድ እዩ። ኩሉ ውልቃዊ ዝርዝር ናይቲ ኣመልካቲ ዝሓዘ ኮይኑ፡ ስእሎም፡ ምሉእ ስሞም፡ ዕለት ልደቶምን ቁጽሪ ፓስፖርቶምን ይርከብዎ። ንፍሉይ ረቛሒታት ናይቲ ስካን ዝገበረ ቅዳሕ እነሆ፤

 • ተነባቢን ንጹርን፦ እቲ ስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጽ ተነባብን ንጹርን ክኸውን ኣለዎ። እዚ ማለት ኩሉ እቲ ሓበሬታ ክርአ እምበር ክደብዝዝ የብሉን። ዝኾነ ዘይንበብ ወይ ድብዝዝ ዝበለ ክፍልታት እንተሃልዩ እቲ መመልከቲ ክነጽግ ይኽእል።
 • ምሉእ ገጽ፡- እቲ ዝተሰነየ ቅዳሕ ምሉእ ገጽ ዳታ ፓስፖርት ከጠቓልል ኣለዎ። እዚ ድማ ነቲ ናይ ውልቃዊ ዝርዝር ገጽ፡ ናይ ፌርማ ገጽን ዝኾነ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዎ ገጻትን የጠቓልል። ዝኾነ ወሰን ወይ ኩርናዓት ናይቲ ገጽ ከምዘይተቖርጸ ኣረጋግጽ።
 • መስመራት ICAO: ዓለም ለኸ ትካል ሲቪል ኣቬሽን (ICAO) ንስእሊ ፓስፖርት ፍሉይ መምርሒ ኣቐሚጡ ኣሎ። እዚ መምርሒታት እዚ ንዓቐን፡ ሕብሪ ድሕረ ባይታኡን መግለጺ ገጽን የጠቓልል። እቲ ስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይቲ ናይ ፓስፖርት ዳታ ገጽ፡ መስመራት ICAO ከጠቓልል ኣለዎ፡ እዚኦም ድማ ሓቅነት ናይቲ ስእሊ ንምርግጋጽ ይጥቀሙ።
 • ቅርጺ ፋይል፡- እቲ ዝተሰነየ ቅዳሕ ብመልክዕ PDF፡ JPEG ወይ JPG ክኸውን ኣለዎ። እዚኦም እቶም እንኮ ቅቡላት ቅርጺ ፋይላት ኮይኖም ብቐሊሉ ንምቕራብን መስርሕን ናይቲ መመልከቲ እዮም።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ሃገር ዘድልዮም ስእሊ ስእሊ

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብዘይካ እቲ ብስካን ዝተገብረ ቅዳሕ ናይቲ ፓስፖርት ዳታ ገጽ፡ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተሳእለ ስእሊ ስእሊ ክሰቕሉ ይግደዱ። እዚ ስእሊ ከም መረጋገጺ መንነት ኣመልካቲ ኮይኑ ዘገልግል ኮይኑ ነዞም ዝስዕቡ ረቛሒታት ከማልእ ኣለዎ፤

 • ሓቀኛን እዋናውን: እቲ ስእሊ ስእሊ ናይ ቀረባ እዋን ክኸውን ኣለዎ፣ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ዝተሳእለ። እዚ ድማ መልክዕ ናይቲ ኣመልካቲ ምስቲ ሕጂ ዘለዎም መልክዑ ዝሰማማዕን ዝኾነ ይኹን ምትላል መንነት ንምክልኻልን እዩ።
 • ምስ ፓስፖርት ምትእስሳር፦ ኣብቲ ስእሊ ስእሊ ዘሎ ገጽ ኣመልካቲ ምስቲ ኣብ ፓስፖርት ዘሎ ክሰማማዕ ኣለዎ። እዚ ድማ እቲ ቪዛ ዘመልክት ሰብ ምስቲ ኣብ ፓስፖርት ዘሎ ሓደ ምዃኑ ንምርግጋጽ እዩ።
 • ትኽ ዝበለን ኖግላስን፦ እቲ ኣመልካቲ ትኽ ኢሉ ናብ ካሜራ ክጥምት እምበር መነጽር ክገብር የብሉን። እዚ ድማ ኣብቲ ስእሊ ዘሎ ገጽ ዝኾነ ይኹን ብርሃን ወይ ዕንቅፋት ንኸይፍጠር እዩ።
 • ዓቐንን ድሕረ ባይታን፡– እቲ ስእሊ ስእሊ ብዓቐን ፓስፖርት ክኸውን ኣለዎ፡ እዚ ድማ 4x6cm እዩ። ጻዕዳ ወይ ፍኹስ ዝበለ ሕብሪ ዘለዎ ድሕረ ባይታ ክህልዎ ኣለዎ፣ ገጽ ናይቲ ኣመልካቲ ካብ 70-80% ናይቲ ስእሊ ክወስድ ኣለዎ።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ብኸመይ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ንሕብር?

ሕጂ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳትን ሓበሬታን ምስ ረኸብካ፡ ንቪዛ ቬትናምካ ብኢንተርነት ከተመልክት ግዜኡ እዩ። ቬትናም ኢ-ቪዛ ንምርካብ ነዞም ቀለልቲ ስጉምትታት ተኸተሉ፤

 • 1ይ ደረጃ፡ ናብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ስርዓተ ኢ-ቪዛ ቬትናም ብምኻድ “Apply for e-visa” ዝብል ጠውቕ።
 • 2ይ ደረጃ፡ ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ ውልቃዊ ሓበሬታኻ፡ ዕላማ ምብጻሕካ፡ መእተውን መውጽእን መዓልታት፡ ከምኡ’ውን ክትኣቱን ክትወጽእን ዝሓሰብካዮ ነጥብታት ምልኣዮ።
 • 3ይ ደረጃ፡ ስካን ዝገበረ ቅዳሕ ፓስፖርትካን ናይ ቀረባ እዋን ክንዲ ፓስፖርት ዝዓቐኑ ስእልን ስቐል።
 • 4ይ ደረጃ፡ ክፍሊት ቪዛ ብክረዲት/ዴቢት ካርድካ ተጠቒምካ ክትከፍል።
 • 5ይ ደረጃ፡ ነቲ ናይ ምርግጋጽ ኢመይልን ናይ ኢ-ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኻን ተጸበ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 2-3 ናይ ስራሕ መዓልታት ይወስድ፡ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ግን ክሳብ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ክወስድ ይኽእል።
 • 6ይ ደረጃ፡ ናይ ኢ-ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኻ ኣሕቲምካ ናብ ቬትናም ክትገይሽ ከለኻ ምሳኻ ሒዝካ ምኻድ።
 • 7ይ ደረጃ፡ ኣብቲ ዝተመደበ መእተዊ ወደብ ምስ በጻሕኩም፡ ናይ ኢ-ቪዛ ፍቓድ ደብዳቤኹም፡ ፓስፖርትኩምን ካልእ ኣድለይቲ ሰነዳትኩምን ናብ ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኣቕርቡ። ኩሉ ምስተረጋገጸ፡ ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛ ማሕተም ክትቅበልን ናብታ ሃገር ክትኣትዉን ትኽእሉ ኢኹም።

ንዘይቱሪዝም ዕላማ ተወሳኺ ሰነዳት ከድሊ ይኽእል እዩ።

ንዕላማ ቱሪዝም ናብ ቬትናም ዝበጽሑ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ንቬትናም ኢ-ቪዛ ጥራይ ከመልክቱ እንከለዉ፡ እቶም ንኻልእ ዕላማታት፡ ከም ንግዲ፡ ንስራሕ ወይ ንመጽናዕቲ ዝገሹ ግን፡ ዕላማ ምብጻሖም ዘረጋግጽ ተወሳኺ ሰነዳት ክጠልቡ ይኽእሉ። ቅድሚ ብኢንተርነት ቪዛ ቬትናም ምሕታትካ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ከምዘለካ ንምርግጋጽ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ወይ ምስ ኣስራሒኻ/ቤት ትምህርትኻ ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ።

በቲ ዝተመደበ መእተዊ ወደብ ኣቢልካ ናብ ቬትናም ምእታው

ኣብ መወዳእታ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ፡ በቲ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ ፍቓድ ደብዳበኦም ዝተገልጸ ዝተመደበ መእተዊ ወደብ ኣቢሎም ናብ ቬትናም ክኣትዉ ከምዘለዎም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት ብመሬታዊ ዶብ ኣቢልካ ናብ ቬትናም ንምእታው ኢ-ቪዛ እንተ ኣመልኪትካ ብመዓርፎ ነፈርቲ ወይ ወደብ ባሕሪ ክትኣቱ ኣይትኽእልን ማለት እዩ። ነዚ ደንቢ ዘይምኽባር ናብ ቬትናም ምእታው ምኽልካል ከስዕብ ይኽእል።

ንቻይናውያን በጻሕቲ ሃገር ከመይ ጌርና ኩነታት ኢ-ቪዛ ቬትናም ንፍትሽ?

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ነቲ ናይ ኦንላይን ቪዛ መመልከቲ ድሕሪ ምቕራቦምን ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ምስ ሰቐሉን፡ ኩነታት ናይ ቬትናም ኢ-ቪዛኦም ክከታተሉ ይኽእሉ። ከመይ ጌርና ከም እንገብሮ ኣብዚ ኣሎ፤

 • ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ቬትናም ተወከሱ።
 • ኣብቲ መበገሲ ገጽ “Check Status” ዝብል ትብ ጠውቕ።
 • ኣብ መስርሕ መመልከቲ ዝጥቀመሉ ናይ መመልከቲ ኮድን ኢመይል ኣድራሻን ምእታው።
 • ኣብ “Search” ብምጥዋቕ ኩነታት ኢ-ቪዛኻ ንምርኣይ።

ኣብቲ መተግበሪ ዝኾነ ይኹን ምድንጓይ ወይ ጸገም እንተጋጢሙ፡ እቲ ኩነታት ብኡ መሰረት ክመሓየሽ እዩ። ስሉጥ መስርሕ መመልከቲ ንምርግጋጽ ኩነታት ብቐጻሊ ምፍታሽ ይምከር።

ናይ ቪዛ ሕቶታት ዕዉትነት ንምዕባይ ቻይናውያን በጻሕቲ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

ኩሉ ናይ ቪዛ ሕቶታት ብመንግስቲ ቬትናም ከምዘይጸድቕ ትፈልጡ ዶ? እቶም ሓለፍቲ ንመመልከቲ ቪዛ ከጽድቑን ክነጽጉን ዝግምግሙን ዝውስኑን ናይ ገዛእ ርእሶም ሕግታትን መዐቀኒታትን ኣለዎም። እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ሸበድበድ ወይ ነቲ መስርሕ ዘይፋለጡ ሰባት ተስፋ ዘቑርጽን ዘይርጉጽን መስርሕ ክኸውን ይኽእል።

ግን ኣይትሻቐሉ፡ ንቪዛ ቬትናምካ ካብ ጸገም ነጻን ውሕስነት ዘለዎን ፍቓድ ከረጋግጽ ዝኽእል መፍትሒ ኣሎ። ናይ ቪዛ ሕቶኻ ናይ ምጽዳቕ ዕድል ንምዕባይ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ክኽተልዎም ዝኽእሉ ገለ ምኽርታት እነሆ፤

ቅኑዕን ምሉእን ሓበሬታ ምሃብ፤

ሓደ ካብቲ ልሙድ ምኽንያታት ምንጻግ ቪዛ፡ ኣብቲ መመልከቲ ቅጥዒ ምሉእ ወይ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ዘይምህላዉ እዩ። ቻይናውያን በጻሕቲ ኩሉ እቲ ዝቐርብ ሓበሬታ ቅኑዕን ምስቲ ዝቐረበ ሰነዳት ዝሰማማዕን ምዃኑ ከረጋግጹ ኣለዎም። ዝኾነ ዘይምስምማዕ እንተሃልዩ ነቲ መመልከቲ ንኽንጸግ ከስዕብ ይኽእል። ትካል ብምጥቃም፡ ቅድሚ እቲ መመልከቲ ምቕራብካ ኩሉ ሓበሬታኻ ብዕምቆት ከም ዝምርመርን ከም ዝረጋገጽን ርግጸኛ ክትከውን ትኽእል ኢኻ።

ኩሎም ኣድለይቲ ሰነዳት ምቕራብ፤

ካልእ ንዕውትነት ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ክጸልዎ ዝኽእል ወሳኒ ረቛሒ፡ ኩሉ ዘድሊ ሰነዳት ምቕራብ እዩ። ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ቪዛ ምድብ ዘለዎም ፍሉይ ሰነድ ረቛሒታት ተረዲኦም ብትኽክለኛ ቅርጺ ከምዘቕርቡ ከረጋግጹ ኣለዎም። ሓደ ትካል ነዚ ክሕግዘካ ዝኽእል ዝርዝር ኣድለይቲ ሰነዳት ብምቕራብን ቅድሚ ምቕራቡ ብግቡእ ቅርጺ ከምዘለዎም ብምርግጋጽን እዩ።

ኣጸቢቕካ ኣቐዲምካ ምምልካት፤

ኣብ መወዳእታ ደቒቕ ዝኾነ ይኹን ምጉያይ ወይ ምድንጓይ ንኸይፍጠር ኣቐዲምካ ናይ ቬትናም ቪዛኻ ምሕታት ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ኣድላዪ ወግዓውነት ንምፍጻምን ኣድላዪ እንተኾይኑ ዝኾነ ተወሳኺ ሰነዳት ንምሃብን እኹል ግዜ ይህበካ። ብኣግኡ ምምልካት ኣብ ኤምባሲ ንቃለ መሕትት (ኣድላዪ እንተኾይኑ) ቆጸራ ናይ ምርካብ ዕድል እውን ይውስኽ።

ንቪዛ ቬትናም ብኢንተርነት ኤጀንሲ ምጥቃም፤

እቲ ዝበለጸ መንገዲ ዕዉትነት ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ንምዕባይ፡ ንቬትናም ቪዛ ዝኸውን ኤጀንሲ ብኢንተርነት ምጥቃም እዩ። እዘን ትካላት እዚኣተን ናይ ቪዛ ሕቶታት ኣብ ምሕላው ናይ ዓመታት ተመኩሮ ዘለወንን ናይቲ ከባቢ ሕግታትን ስርዓታትን ዝፈልጣን እየን። ካብ ምምላእ ቅጥዒ መመልከቲ ክሳብ ዘድሊ ሰነዳት ምቕራብ፡ ንዕዉት መመልከቲ ኩሉ ኣብ ስርዓት ከምዘሎ ከረጋግጹ ኣብ ምሉእ መስርሕ ክመርሑኻ እዮም።

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብዘይ ጸገም፡ ኣብ ግዚኡ፡ ከምኡ’ውን ብውሕስነት ፍቓድ ናብ ቬትናም ቪዛ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ?

ሕጂ፡ ትሓስቡ ትኾኑ – ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ብዘይ ጸገም፡ ኣብ ግዚኡን ብውሕስነት ፍቓድን ናብ ቬትናም ቪዛ ዝረኽብሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ? እቲ መልሲ እወ! ንቪዛ ቬትናምካ ብኢንተርነት ኤጀንሲ ብምጥቃም፡ እዚ ኩሉ ጥቕምታትን ካልእን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ቀሊል ቅጥዒ፦ ቪዛ ንምሕታት እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ነቲ መመልከቲ ቅጥዒ ምምላእ እዩ። እዚ ብፍላይ ምስ ቋንቋ ቬትናም ዘይትፋለጥ እንተኾንካ ምድንጋርን ግዜ ዝወስድን መስርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ትካል ክትቆጽር ከለኻ፡ ብቐሊሉ ክትርድኦን ክትመልኦን እትኽእል ቀሊል ቅጥዒ ክህቡኻ እዮም። እዚ ድማ መመልከቲኻ ካብ ጌጋ ነጻ ምዃኑን ዝለዓለ ናይ ምጽዳቕ ዕድል ከም ዘለዎን የረጋግጽ።

ብቐሊሉ ክትሰቕሎም እትኽእል ሰነዳት፡– ምስቲ ናይ መመልከቲ ቅጥዒ፡ ገለ ሰነዳት ከም ፓስፖርትካ፡ ናይ ጉዕዞ መገሻኻ፡ ከምኡ’ውን መረጋገጺ መንበሪ ከተቕርብ እውን ኣለካ። ነዞም ሰነዳት ምእካብን ምውዳብን ከቢድ ዕማም ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓገዝ ሓደ ትካል ግን ነዞም ሰነዳት ብቐሊሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታኦም ክትሰቕሎም ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ንኹሉ መስርሕ ቅልጡፍን ምቹእን ይገብሮ።

ምሕዝነታዊ ደገፍ፦ ቪዛ ምሕታት ብፍላይ ንመጀመርታ ግዜ ትገብሮ እንተኾንካ ውጥረት ዝመልኦ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት፡ ዝመርሓካን ዝሕግዘካን ​​ሰብ ምህላው፡ ንዓለም ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ። ንቪዛ ቬትናምካ ብኢንተርነት ትካል ምቑጻር፡ ንኹሉ ሕቶታትካ ክምልሱልካን ኣድላዪ መምርሒ ክህቡኻን ዝኽእሉ ምሕዝነትን ሓገዝትን ደገፍቲ ሰራሕተኛታት ከም እትረክብ የረጋግጽ።

ካብ ጸገም ነጻ ዝኾነ ተመኩሮ፡– ትካል ብምቑጻር፡ ብመሰረቱ ንኹሉ መስርሕ ምሕታት ቪዛ ንኻልኦት ትህቦ ኣለኻ። እዚ ማለት መንግስቲ ቬትናም ዘቐመጦ ሕግታትን መዐቀኒታትን ንምርዳእ ክትጭነቕ የብልካን። እቲ ትካል ንኹሉ ይከናኸነልካ፣ ንኹሉ እቲ ተመኩሮ ካብ ጸገም ነጻን ካብ ጸቕጥን ነጻ ይገብሮ።

99.9% ዕዉት ደረጃ፦ ንመመልከቲ ቪዛ ቬትናምካ ትካል ምጥቃም ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብልጫታት ልዑል መጠን ዓወቶም እዩ። ብዛዕባ ናይቲ ከባቢ ሕግታትን ስርዓታትን ኣጸቢቖም ስለ ዝፈልጡ፡ ናይ ቪዛ መመልከቲኻ ምጽዳቕ ንምርግጋጽ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ብልክዕ ይፈልጡ እዮም። እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ሰላም ይህበካን ካብቲ መመልከቲኻ ይጸድቕ ድዩ ኣይንጸግን ካብ ዘይርጉጽነት የድሕነካ።

ቻይናውያን ቱሪስት ድሕሪ ቪዛ ፍቓድ ምርካቦም እንታይ ክንገብር ኣለና?

ቪዛኻ ብዓወት ምስ ረኸብካ፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ናብ ቬትናም ብዘይ ገለ ጸገም ንምምጻእ ክገብርዎ ዘለዎም ውሑዳት ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ። ንዓኻ ዝመርሓካ ዝርዝር መፈተሺ ኣብዚ ኣሎ፤

 • ቪዛኻ ድርብ ምፍታሽ፦ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ጌጋ ወይ ጌጋታት ከምዘየለ ንምርግጋጽ ቪዛኻ ድርብ ምፍታሽ ወሳኒ እዩ። ዝኾነ ኣብ ቪዛኻ ዘሎ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ ኣብ እዋን ምምጻእካ ጸገም ከስዕብ ስለ ዝኽእል፡ ቅድሚ መገሻኻ ዝኾነ ጌጋታት ምሓዝን ምእራምን ኣገዳሲ እዩ።
 • ቅዳሕ ቪዛኻ ምሕታም፦ ኣብ እዋን መገሻኻ ቅዳሕ ቪዛኻ ምሕታምን ኩሉ ግዜ ምሳኻ ምሓዝን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ቬትናም ምስ ኣተኻ ከተርእዮ ክትግደድ ኢኻ፣ ስለዚ ኣካላዊ ቅዳሕ ኣብ ኢድካ ምህላውካ ኣረጋግጽ።
 • ምስ ናይ ምእታው ረቛሒታት ምልላይ፦ ቻይናውያን በጻሕቲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምኻዶም፡ ምስቲ ብመንግስቲ ቬትናም ዘቐመጦ ናይ ምእታው ረቛሒታት እውን ክላለዩ ይግባእ። እዚ ድማ እንተወሓደ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ዝተረፈሉ ሕጋዊ ፓስፖርት ምህላው፣ ናይ ምምላስ ወይ ንቕድሚት ትኬት ምህላው፣ ከምኡ’ውን ኣብ ቬትናም ንዝገበርካዮ ጻንሖት ንምሽፋን እኹል ገንዘብ ምህላው የጠቓልል።
 • ሰነዳትካ ኣዳልዉ፦ ካብ ቪዛኻ ወጻኢ፡ ንኹሉ ኣድላዪ ሰነዳት ንጉዕዞኻ ናብ ቬትናም ድሉው ክኸውን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ንናይ ሆቴል ምሕዛዝካ፣ ናይ ጉዕዞ መገሻኻን ናይ ጉዕዞ መድሕንካን ካልኦትን ከጠቓልል ይኽእል። ዝኾነ ህጹጽ ኩነታት እንተጋጢሙ ናይ ፓስፖርትካን ቪዛኻን ፎቶኮፒ ክህልወካ እውን ይምከር።
 • ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ንዝግበር መጓዓዝያ ውጥን፦ ኣብ መወዳእታ ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ናብቲ ኣብ ቬትናም ዝርከብ መንበሪኻ ዝግበር መጓዓዝያ መደብ ምግባርካ ኣረጋግጽ። ዝኾነ ይኹን ምትላል ወይ ልዕሊ ዓቐን ክፍሊት ንኸይፍጠር ካብ መዓርፎ ነፈርቲ ኣገልግሎት ምውሳድ ምድላዋት ክትገብር ወይ ታክሲ ኣቐዲምካ ክትሕዝ ትኽእል ኢኻ።

ብመንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሎም ቬትናም ኢ-ቪዛ ዘመልከቱ ቻይናውያን በጻሕቲ ላዕለዎት ሕቶታት

1. ናይ vietnam ኢ-ቪዛ ኩነታተይ ናብቲ ዝብገሰሉ ዕለት ቀሪቡ ዝስራሕ እንተኾይኑ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

እቲ ዘሕዝን ግን ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ኢ-ቪዛኦም ኣመልኪቶም ናብቲ ዝብገሱሉ ዕለት ቀሪቡ ኩነታቶም ክስራሕ ክጽበዩ ዝተረፉሉ ኣጋጣሚታት ተራእዩ እዩ። እዚ ብፍላይ እቲ ናይ ምብጋስ መዓልቲ ብቕልጡፍ እንተቐሪቡ ውጥረት ዝመልኦ ኩነታት ክኸውን ይኽእል እዩ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ቻይናውያን በጻሕቲ ንደገፍ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክረኽቡ ወይ ድማ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክገብሩ ንመክር። እዞም ትካላት ምስ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ቬትናም ቀጥታዊ መስመር ርክብ ዘለዎም ኮይኖም፡ መስርሕ ኢ-ቪዛኻ ንምቅልጣፍ ክሕግዙ ይኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ተወሳኺ ክፍሊት ኪኽፈል ከም ዚኽእል ኣይትረስዕ።

2. ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲይ ዘይሕጋዊ ሓበሬታ ብኸመይ ክእርሞ ይኽእል?

ጌጋታት ክኽሰቱ ይኽእሉ እዮም፣ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ብጌጋ ዘይቅኑዕ ሓበሬታ እንተሂብካ ድማ ኣይትሰንበድ። እቲ ቀዳማይ ነገር ነቲ ትካል ምውካስ ወይ ድማ ብኢመይል info@vietnamimmigration.org ሓገዝ ንምርካብ እዩ።

ነቲ ሓበሬታ ንምእራም ክትወስዶ ዘለካ ስጉምትታት ክመርሑኻ ክኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል፡ ነቲ ለውጢ ንምስራሕ ድማ ገለ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትውዎ።

3. ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲይ ዝእርመሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ?

ልክዕ ከምቲ ዘይሕጋዊ ሓበሬታ ምእራም፡ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ለውጢ ክትገብር እንተደሊኻ፡ ንደገፍ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክትራኸብ ወይ ድማ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክትገብር ኣለካ።

ንኣፕሊኬሽንካ ብኸመይ ከም እተዐርዮ ክመርሑኻን ነዚ ንምግባር ዘድሊ ስጉምትታት ክህቡኻን ይኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል፡ ነቲ ለውጢ ንምስራሕ ድማ ገለ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትውዎ።

4. ካብቲ ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲይ ዝተገልጸ ናይ ምምጻእ መዓልቲ ኣቐዲመ እንተመጺአኸ?

ኣብቲ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲኻ ዝተገልጸ ናይ ምምጻእ መዓልቲ ኣቓልቦ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ። ኣጋጣሚ ካብቲ ዝተገልጸ ዕለት ኣቐዲምካ ናብ ቬትናም እንተበጺሕካ፡ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን መፈተሺ ነቑጣ ጉዳያት ከጋጥመካ ይኽእል እዩ።

ኣብ ከምዚ ኩነታት ቻይናውያን በጻሕቲ ንሓገዝ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ክረኽቡ ወይ ድማ info@vietnamimmigration.org ኢመይል ክገብሩ ንመክር። ኣብ ኢ-ቪዛኻ ናይ ምምጻእ መዓልቲ ከመይ ጌርካ ከም እትቕይሮ ክመርሑኻ ይኽእሉ እዮም፣ ነዚ ኣገልግሎት ድማ ክፍሊት ክህሉ ይኽእል እዩ።

5. ኣብ ናይ ኢ-ቪዛ መመልከቲይ መእተዊ ወደብ ብኸመይ ክቕይሮ ይኽእል?

ሓደ ሓደ ግዜ፡ መደባት ይቕየር፡ ካብቲ ኣብ መመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ዝተገልጸ ወደብ ብዝተፈልየ ወደብ ኣቢልካ ናብ ቬትናም ክትኣቱ ከድልየካ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ንሓገዝ ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ርክብ ወይ ብኢመይል info@vietnamimmigration.org ከተድልየካ እዩ።

ኣብ ኢ-ቪዛኻ መእተዊ ወደብ ንምቕያር ክትወስዶ ዘለካ ስጉምትታት ክመርሑኻ ክኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል፡ ነቲ ለውጢ ንምስራሕ ድማ ገለ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትውዎ።

6. ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ ኢ-ቪዛ መመልከቲ ምስ ኣቕረቡ ሓበሬታ ምምሕያሽ እንተድኣ ኣድልይዎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም?

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ድሕሪ ምቕራብካ፡ ኣብ መመልከቲ ኢ-ቪዛኻ ሓበሬታ ከተዐርዮ ከምዘለካ እንተተገንዚብካ፡ እቲ ቀዳማይ ነገር ምስ ሓደ ዝና ዘለዎ ትካል ርክብ ወይ ብኢመይል info@vietnamimmigration.org ንደገፍ እዩ።

ኣብቲ ክትወስዶ ዘለካ ስጉምትታት ክመርሑኻን ነቲ ሓበሬታ ንምምሕያሽ ዘድልዩ ሰነዳት ክህቡኻን ይኽእሉ። ይኹን እምበር፡ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ክፍሊት ክህሉ ከም ዝኽእል፡ ነቲ ለውጢ ንምስራሕ ድማ ገለ ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ኣእትውዎ።

መደምደምታ

ቻይናውያን በጻሕቲ ዓዲ፡ ንቪዛ ቬትናም ዝኸውን ኤጀንሲ ብኢንተርነት ብምጥቃም፡ ዕዉትነት ናይ ቬትናም ቪዛ መመልከቲኦም ክውስኹ ይኽእሉ። እዚ ድማ ካብ ጸገም ነጻን ውሕስነት ዘለዎን ፍቓድ ምርግጋጽ ጥራይ ዘይኮነስ ግዜን ጻዕርን እውን ይቑጥብ። ህጹጽ መደባት ጉዕዞ ኣብ ዝህልወሉ እዋን፡ እዘን ትካላት ቅልጡፍ ቪዛ ንምርካብ ኣማራጺታት እውን ስለዘለወን፡ ቻይናውያን በጻሕቲ ናብ ቬትናም ቪዛ ንምርካብ ቀሊል ይገብሮም። ስለዚ፡ እቲ ዘይርጉጽነትን ብስጭትን መስርሕ ቪዛ፡ ነታ ምጭውቲ ሃገር ቬትናም ካብ ምድህሳስ ከይዓግተካ። ትካል ቆጺርካ ካብ ጸቕጢ ነጻን ስሉጥን ናይ ጉዕዞ ተመኩሮ ኣስተማቕር።

መዝገብ:

ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ንቬትናም ኢ-ቪዛ ምሕታት ምቹእን ጸገም ዘይብሉን መስርሕ ክኸውን ይኽእል። ይኹን እምበር፡ ዝኾነ ጸገም እንተ ኣጋጢሙካ ወይ ኣብ መመልከቲኻ ለውጢ ክትገብር እንተድኣ ኣድልዩካ፡ ንደገፍ ካብ ዝፍለጥ ትካል ሓገዝ ምሕታት ወይ ብኢመይል info@vietnamimmigration.org ዝበለጸ እዩ። ክፍሊታት ክህሉ ይኽእል እኳ እንተኾነ፡ ንቻይናውያን በጻሕቲ ስሉጥን ካብ ጸቕጢ ነጻን ናይ ጉዕዞ ተመኩሮ ከረጋግጽ እዩ። ስለዚ፡ ዝኾነ ንእሽቶ ምዕንቃፍ ንጽባቐ ቬትናም ካብ ምድህሳስ ተስፋ ከይቆርጸካ። ርሑስ ጉዕዞታት!

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Nea enti a Vietnam yɛ Beae a Ɛsɛ sɛ Chinafo Nsrahwɛfo Kɔ Vietnam wɔ nneɛma pii a ɛbɛtumi ama n’ahɔhoɔ. Ɛyɛ ɔman a ahobammɔ ne adamfofa wom, na nsɛmmɔnedi sua, na ɛma ɛyɛ beae a eye ma wɔn a wɔn nkutoo tu kwan, mmusua, ne akuw kɔ.

Näme üçin Wýetnam hytaýly syýahatçylar üçin hökman baryp görmeli ýer? Wýetnamyň bu ýere gelýänlere hödürleýän köp zady bar. Jenaýatçylygyň derejesi pes bolan ýeke-täk syýahatçylar, maşgalalar we toparlar üçin amatly ýere öwrülýän howpsuz we dostlukly ýurt.

Vietnam Neden Çinli Turistler İçin Mutlaka Ziyaret Edilmesi Gereken Bir Destinasyondur Vietnam’ın ziyaretçilerine sunabileceği çok şey var. Güvenli ve dost canlısı bir ülke olması, suç oranının düşük olması, burayı yalnız seyahat edenler, aileler ve gruplar için ideal bir destinasyon haline getiriyor.

వియత్నాం ఎందుకు చైనీస్ టూరిస్ట్‌లు తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశం వియత్నాం తన సందర్శకులకు చాలా ఆఫర్లను అందిస్తుంది. ఇది తక్కువ నేరాల రేటుతో సురక్షితమైన మరియు స్నేహపూర్వక దేశం, ఇది ఒంటరి ప్రయాణికులు, కుటుంబాలు మరియు సమూహాలకు అనువైన గమ్యస్థానంగా మారింది.

Ни өчен Вьетнам Кытай туристлары өчен барырга тиеш Вьетнамга килүчеләргә тәкъдим итәрлек әйберләр күп. Бу куркынычсыз һәм дус ил, җинаятьчелек дәрәҗәсе түбән, аны ялгыз сәяхәтчеләр, гаиләләр һәм төркемнәр өчен идеаль юнәлеш итә.

ஏன் வியட்நாம் சீன சுற்றுலாப் பயணிகள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டிய இடமாக உள்ளது வியட்நாம் அதன் பார்வையாளர்களுக்கு வழங்க நிறைய உள்ளது. இது ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நட்பு நாடு, குறைந்த குற்ற விகிதத்துடன், இது தனி பயணிகள், குடும்பங்கள் மற்றும் குழுக்களுக்கு சிறந்த இடமாக அமைகிறது.

Чаро Ветнам як макони ҳатмӣ барои сайёҳони Чин аст Ветнам ба меҳмонони худ чизҳои зиёде пешкаш мекунад. Ин як кишвари бехатар ва дӯстона бо сатҳи пасти ҷинояткорӣ мебошад, ки онро як макони беҳтарин барои сайёҳон, оилаҳо ва гурӯҳҳо месозад.