June 1, 2021
Blog

Contact Information of Construction Department of Thai Nguyen Province

Construction Department of Thai Nguyen Province

  • Address : 02 Nguyen Du Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province.
  • Phone : (0208) 3855 411
  • Fax : (0208) 3754 229
  • Email : soxaydung@thainguyen.gov.vn
  • Website : http://soxd.thainguyen.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/iU9gFy3LfiZwUJXW8
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Health Department Of Thai Nguyen Province Address : 143 Phung Chi Kien Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 143 đường Phùng Chí Kiên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Transportation Department of Thai Nguyen Province Address : 350 Quang Trung temporary market street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 350 đường chợ tạm Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Thai Nguyen province Address : 2A Phu Lien street, Hoang Van Thu ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 2A đường Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3 854 911 Fax : (0208) 3 759 391 Email : soldtbxh@thainguyen.gov.

Department of Planning & Investment in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Trung Vuong ward, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3855 688 Fax : (0208) 3855 688 Email : sokhdt@thainguyen.gov.

Thai Nguyen province ▹ Business Registration Office in Thai Nguyen province Address : 18 Nha Trang Street, Thai Nguyen city, Thai Nguyen province Phone : (0208) 3854 237 Email : dkkd.thainguyen@gmail.