The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Thai Nguyen, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 2001S – Tan Lap – Thai Nguyen Location : group 1A, Tan Lap ward, Thai Nguyen city, Thai

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Thái Nguyên, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 2001S – Tân Lập – Thái Nguyên Địa chỉ : Tổ 1A, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh

Education and Training Department of Thai Nguyen Province Address : Lane 185 Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0280) 3855 743 Fax : (0280) 3859 066 Email : vanphongso@thainguyen.edu.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : ngõ 185 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0280) 3855 743 Fax : (0280) 3859 066 Email : vanphongso@thainguyen.edu.

Construction Department of Thai Nguyen Province Address : 02 Nguyen Du Street, Trung Vuong Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Sở Xây Dựng tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 02 đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3855 411 Fax : (0208) 3754 229 Email : soxaydung@thainguyen.

Health Department Of Thai Nguyen Province Address : 143 Phung Chi Kien Street, Tuc Duyen Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Phone : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Sở Y Tế Thái Nguyên
May 24, 2021 · TAGS Thai Nguyen

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 143 đường Phùng Chí Kiên, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại : (0208) 3655504 Fax : (0208) 3750437 Email : soyte@thainguyen.gov.

Transportation Department of Thai Nguyen Province Address : 350 Quang Trung temporary market street, Quang Trung Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province. Phone : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Thái Nguyên Địa chỉ : số 350 đường chợ tạm Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại : (0208) 3856 534 Fax : (0208) 3856 026 Email : sogtvt@thainguyen.

1 2 3