May 9, 2021
Blog

Đại Sứ Quán Eswatini tại Thành Phố Đà Nẵng

Chính phủ Eswatini hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Eswatini tại thành phố Đà Nẵng, cũng chưa có Đại Sứ Quán Eswatini tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Đại Sứ Quán Eswatini tại TP Đà Nẵng

  • Địa chỉ văn phòng Sứ Quán : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A
  • Giờ làm việc : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
TAGS Eswatini